„Zgodnie z rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl), bank powinien udzielać klientom kredytów zabezpieczonych hipotecznie wyłącznie w walucie, w jakiej uzyskują oni dochód, także w przypadku klientów o wysokich dochodach” – przypomina Ernest Makowski, starszy specjalista z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

„Obawiam się, czy nie padnę ofiarą nieuczciwej sprzedaży, a interesuje mnie kredyt mieszkaniowy i w najbliższym czasie chciałabym takowy wziąć. Jak mogę porównać oferty kredytów, który najlepiej wybrać, jakie wziąć pod uwagę parametry? Nie chciałabym korzystać z usługi doradcy finansowego, gdyż obawiam się, że może nakłaniać mnie do jakiegoś produktu bankowego. Czy dalej są w ofercie kredyty frankowe, czy są jeszcze udzielane – w mediach tyle pisze się o straconych przez frankowiczów pieniądzach. Jak wybrać najlepszy produkt? Na co uważać? Co nosi znamiona nieuczciwej sprzedaży” – pyta nasza czytelniczka Zofia.

Ernest Makowski, Starszy Specjalista Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie zawierane z reguły na kilkadziesiąt lat, dlatego przed zawarciem umowy warto porównać dostępne na rynku oferty. Ułatwia to formularz informacyjny, który bank przed zawarciem kontraktu ma obowiązek przedstawić  konsumentowi. Na formularzu powinny znaleźć się dane dotyczące m.in. całkowitej kwoty kredytu, wymaganego wkładu własnego, zasad i terminów spłaty, całkowitej kwoty do spłaty i kosztu kredytu.

Gdy kredyt jest indeksowany w stosunku do waluty obcej powinny być podane dodatkowo m.in. informacje na jakich zasadach następuje przeliczenie wypłaconej kwoty oraz zasady ustalania spreadu* walutowego. Ponadto w przypadku kredytu denominowanego* lub indeksowanego* w walucie obcej bank powinien określić w umowie wysokość raty w tej walucie, a także umożliwić konsumentowi dokonywanie spłat bezpośrednio w tej walucie.

Warto również przypomnieć, że zgodnie z rekomendacjami KNF, bank powinien udzielać klientom kredytów zabezpieczonych hipotecznie wyłącznie w walucie, w jakiej uzyskują oni dochód, także w przypadku klientów o wysokich dochodach.

Bank powinien również rekomendować klientom okres spłaty zobowiązań nie dłuższy niż 25 lat. W przypadku podjęcia przez klienta decyzji o dłuższym okresie spłaty, bank nie powinien udzielić kredytu, którego okres spłaty przekraczałby 35 lat.

Bank nie powinien również kredytować pełnej wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia (zgodnie z rekomendacją jest zobowiązany ustalić wewnętrzne limity minimalnych wymagań w zakresie wkładu własnego).

* Spread walutowy – to różnica pomiędzy kursem (ceną) sprzedaży a kursem (ceną) kupna aktywów (np. walut, papierów wartościowych, towarów). Na terminowych rynkach finansowych i towarowych spread to różnica między kursem kasowym a kursem terminowym. Przy konkurencyjnym rynku jest to koszt transakcji bez opóźnienia. Spread wynosi zazwyczaj kilka procent. Udzielając kredytu w obcej walucie bank przelicza kredyt po kursie kupna (niższym) waluty kredytu, natomiast przy spłacie bierze pod uwagę dzienny kurs sprzedaży (wyższy) tej waluty. Jeśli spread wynosi 0 oznacza to, że jest to transakcja bezkosztowa.

Wyrażony procentowo spread walutowy to różnica pomiędzy kursem sprzedaży i kursem kupna dewiz w banku do kursu kupna. Stanowi on dodatkowy zysk banku np. w przypadku udzielonych przez bank kredytów walutowych. Szacunkowo spread na poziomie 12% to dodatkowo 1 punkt procentowy ukrytej marży kredytu, a proporcjonalnie 6% to około 0,5 punkt procentowy dodatkowej marży kredytu.

* Kredyt denominowany – jest to kredyt walutowy, w którym kwota kredytu w złotych jest przeliczana na obcą walutę kredytową po kursie w dniu sporządzenia umowy kredytowej. Przeliczenie następuje po kursie kupna waluty kredytowej obowiązującej w tym dniu w banku.

* Kredyt indeksowany – jest to kredyt walutowy, w którym kwota zadłużenia jest przeliczana na walutę obcą dopiero w momencie wypłaty kredytu. Oznacza to, że kredytobiorcy zostaje wypłacona taka kwota w złotych o jaką wnioskował, natomiast umocnienie się złotego wobec waluty kredytowej w okresie pomiędzy zawarciem umowy kredytowej, a wypłatą środków poskutkuje wyższym zadłużeniem w walucie obcej.

źródło: http://kurier.pap.pl/