Założyłem z kolegą spółkę z o.o. Obaj jesteśmy w zarządzie spółki. Po zarejestrowaniu spółki wprowadzaliśmy parę zmian, które musieliśmy ujawnić w KRS. Mój wspólnik podpisał wnioski do KRS, ale odmówiono nam wpisu, bo sąd sprawdził w Krajowym Rejestrze Karnym, że mój wspólnik był karany za podrobienie podpisu. Czy słusznie odmówiono nam wpisu? Czy gdzieś to jest uregulowane?

Rafał K.

Kwestie możności bycia członkiem zarządu w spółce z o.o. uregulowane są w Kodeksie spółek handlowych. Zgodnie z zapisami ustawy członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem m.in. za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego. Są to przestępstwa przeciwko ochronie informacji , przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu , przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi Zakaz o którym mowa powyżej, ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, jednakże nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary. W terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, skazany może złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok, o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu. Nie dotyczy to przestępstw popełnionych umyślnie. Sąd słusznie odmówił, więc wpisu, skoro zgłoszenia zmian w KRS dokonała osoba, która nie może być członkiem zarządu spółki.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

radca prawny, kom.500-020-048