Czy informacje dotyczące wynagrodzeń pracowników samorządowych stanowią informację publiczną? MSWiA: informacją publiczną jest kwota wydawana na utrzymanie danego etatu.

W odpowiedzi na interpelację poselską resort administracji i spraw wewnętrznych odniósł się do postulatu publikowania przez wszystkie jednostki administracji publicznej wyczerpujących danych o przyznawanych nagrodach. (Więcej: Co jawne, a co nie)

Jeden z głównych wątków obszernej odpowiedzi na wystąpienie poselskie dotyczył pojęcia informacji publicznej. W analizie resortu rozważano, czy informacje dotyczące wynagrodzeń pracowników zarówno państwowych, jak i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz przyznawanych im nagród stanowią informację publiczną.

Jak podkreśliło ministerstwo, informacją publiczną – w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej – jest każda informacja o sprawach publicznych. „Nie wydaje się, aby informacją taką była informacja o wysokości wynagrodzenia przysługującego danemu pracownikowi, gdyż dotyczy ona samej osoby pracownika, nie zaś działalności zatrudniającej go jednostki organizacyjnej” – czytamy w stanowisku resortu.

Jak zaznaczono w analizie, pojęcie „informacja publiczna” obejmuje natomiast informacje dotyczące wydatkowania przez organ administracji publicznej środków publicznych, w tym również środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników danej państwowej lub samorządowej jednostki organizacyjnej.

Informacją publiczną, co podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), na który powołuje się ministerstwo, „nie jest to, jakie wynagrodzenie otrzymuje konkretna osoba, ale kwota wydawana na utrzymanie danego etatu ze środków publicznych” (wyroki NSA z dnia 18 lutego 2015 r., sygn. akt I OSK 695/14 oraz sygn. akt I OSK 796/14).

Informację publiczną stanowią zatem – w ocenie resortu – dane dotyczące kwot wydawanych ze środków publicznych na utrzymanie poszczególnych etatów w danej państwowej lub samorządowej jednostce organizacyjnej. Do tego dochodzą informacje dotyczące uszeregowanych wysokości wynagrodzeń na poszczególnych rodzajach stanowisk oraz osiąganej na nich średniej wysokości wynagrodzenia.

Jak zaznaczono w analizie resortu, za informację publiczną należy uznać także dane dotyczące wysokości nagród przyznawanych pracownikom zatrudnionym na poszczególnych stanowiskach pracy oraz warunków przyznawania nagród.

Jak czytamy w przedstawionym stanowisku, nie oznacza to jednak, że informacja ta podlega zawsze udostępnieniu. Ministerstwo wskazało, że Konstytucja RP dopuszcza bowiem możliwość wprowadzania ograniczeń prawa obywatela do informacji.

Zasadnicze znaczenie ma tu prawo do prywatności. Ustawa zasadnicza gwarantuje każdemu prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swym życiu osobistym (prawo to określa się zbiorczo „prawem do prywatności”). Dlatego w ustawie o dostępie do informacji publicznej przewidziano ograniczenie prawa do informacji publicznej m.in. z uwagi na prywatność osoby fizycznej.

Resort podkreślił przy tym, że przewidziane w ustawie ograniczenie nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, które mają związek z pełnieniem tych funkcji, w tym także o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji.

kic/Serwis Samorządowy PAP