Jestem właścicielem działki i planuję tam inwestycję, która wymaga pozwolenia na budowę. Złożyłem wszystkie dokumenty, budowa jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania. Ale odmówiono mi pozwolenia na budowę, bo stwierdzono, że budowa jest niezgodna ze studium uwarunkowań. Czy słusznie?
Jakub J.
Organ nie postąpił właściwie. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy służy określeniu polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Co niezwykle istotne studium nie jest aktem prawa miejscowego. Ustalenia studium są wiążące tylko dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Studium przyjęło się określać mianem aktu kierownictwa wewnętrznego czy też aktu gminnej polityki planistycznej. Oznacza to, że postanowienia studium mają charakter nienormatywny, są bowiem kierowane do organów gminy i bezpośrednio nie kształtują sytuacji prawnej podmiotów spoza systemu administracji publicznej.
Zgodnie obowiązującymi przepisami każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich.
Co do zasady rozbieżności pomiędzy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie powinny występować. Jeżeli jednak takie się pojawią, to podstawą wydawanych decyzji powinien być plan zagospodarowania przestrzennego, jako akt prawa miejscowego.
Podstawa prawna: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 647).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus

kom.500-020-048