Zabezpieczenie spadku

Niedawno zmarła moja mama. Nie zostawiła ona testamentu. Moja siostra, która mieszkała i nadal mieszka w domu mamy, ma problemy alkoholowe. Obawiam się, że zacznie wyprzedawać rzeczy z domu mamy i roztrwoni jej oszczędności. Złożyłam wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, ale sprawa się jeszcze nie zakończyła. Czy mogę w jakiś sposób uchronić majątek przed siostrą?
Maria C.
 
W zaistniałej sytuacji powinna Pani złożyć wniosek o zabezpieczenie spadku. Do zabezpieczenia spadku właściwy jest sąd, w którego okręgu znajdują się rzeczy będące w chwili otwarcia spadku we władaniu spadkodawcy.
Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia mają być prawa majątkowe należące do spadkodawcy w chwili otwarcia spadku, sądem właściwym jest sąd właściwości ogólnej osoby zobowiązanej z tytułu tego prawa, a gdy takiej osoby nie ma – sąd, w którego okręgu znajduje się przedmiot świadczenia lub prawa. Jeżeli wykonanie prawa majątkowego jest związane z posiadaniem dokumentu, właściwy jest sąd, w którego okręgu znajduje się ten dokument.
Żądanie udzielenia zabezpieczenia jest uzasadnione, gdy zostanie uprawdopodobnione, że z jakiejkolwiek przyczyny grozi naruszenie rzeczy lub praw majątkowych, które w chwili otwarcia spadku były we władaniu lub należały do spadkodawcy, zwłaszcza przez usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie lub nieusprawiedliwione rozporządzenie.
Środkami zabezpieczenia są w szczególności spisanie majątku ruchomego i oddanie go pod dozór, złożenie do depozytu sądowego, ustanowienie zarządu tymczasowego, ustanowienie dozoru nad nieruchomością. Zastosowanie jednego środka zabezpieczenia nie wyłącza zastosowania innych, równocześnie lub kolejno. Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku i o spisie inwentarza sąd zleca komornikowi lub innemu organowi.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik

Kancelaria Prawna Leximus

Tel. 500-020-048