Wejście w życie tzw. „małej ustawy reprywatyzacyjnej” pozwoli Warszawie na remonty zaniedbanych obiektów, ukróci proceder handlu roszczeniami oraz zakończy proces przejmowania nieruchomości na tzw. „kuratora”.
Miasto nie będzie też musiało oddawać nieruchomości wykorzystywanych i przeznaczonych na cele publiczne – szkół, przedszkoli, czy parków.
Chciałbym raz jeszcze podziękować wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i uchwalenie tej ustawy – pracownikom, senatorom oraz posłom. To ważny moment dla Warszawy i  olbrzymi sukces prezydentury Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Czekaliśmy na tę chwilę.  Z problemem reprywatyzacji zmagali się przecież wszyscy nasi poprzednicy. Teraz po 25 latach uda się wreszcie rozwiązać część problemów związanych z dekretem Bieruta. Pozostaje jeszcze wprawdzie kwestia wypłaty odszkodowań, ale przygotowujemy już projekt zmian w tej sprawie – powiedział Jarosław Jóźwiak, wiceprezydent Warszawy.

Wejście w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk sejmowy nr 3195) umożliwi kontrolowanie obrotu roszczeniami. Miasto lub Skarb Państwa będą mogły nabyć roszczenia do nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele publiczne.
Będzie można wydać decyzję o odmowie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego w przypadku realizacji przez podmioty publicznoprawne celów publicznych, zbycia gruntu na rzecz osób trzecich, poniesienia przez podmioty publicznoprawne znaczących nakładów na daną nieruchomość czy niemożności podziału nieruchomości ze względu na ład przestrzenny.
Zostaną zakończone postępowania administracyjne w których wnioskodawcy od czasu złożenia wniosku nie kontaktowali się w żaden sposób z organem prowadzącym postępowanie (tzw. śpiochy). Nie będzie można ustawiać kuratora wobec osób, których miejsca pobytu nie sposób ustalić, lub istnieją przesłanki, że od dawna nie żyją.

Miasto w tej chwili analizuje toczące się postępowania pod kątem zapisów, jakie daje „mała ustawa reprywatyzacyjna”.