Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, po zawiadomieniu Komisji Krajowej NSZZ Solidarność o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zniesławienia, przeprowadziła czynności sprawdzające. Po analizie poczynionych ustaleń, Prokuratura podjęła decyzję o odmowie wszczęcia śledztwa.

W ocenie Prokuratury użycie plakatu, zawierającego znak słowno – graficzny „Solidarność”, za pośrednictwem sieci Internet oraz podczas zgromadzeń odbytych w ramach inicjatywy tzw. „Czarnego Protestu”, nie wyczerpało znamion czynu zabronionego określonego w art. 212§1i2kk, stanowiącego zniesławienie.

znak

Nie wykazano bowiem aby użycie znaku słowno – graficznego „Solidarność” miało na celu publiczne przekazanie treści negatywnych co do związku zawodowego, tym samym by było pomówieniem o postępowanie mogące narazić związek zawodowy na utratę zaufania potrzebnego dla prowadzenia określonego rodzaju działalności.

Jednocześnie okoliczności wynikające z zawiadomienia, zostały przeanalizowane przez Prokuraturę w szerokim ujęciu, także pod kątem ewentualnego naruszenia przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, jak również ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Także w tym zakresie – nie stwierdzono by doszło do realizacji znamion czynów zabronionych.

 

źródło: Prokuratura Okręgowa w Gdańsku

Zobacz również: