fot. srodmiescie.warszawa.pl
Prokuratura podejmuje szereg działań, które mają na celu zapobieżenie bezprawnym skutkom tzw. dzikiej reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.
Sprzeciw prokuratora do SKO
Przykładem takich działań prokuratorów może być sprzeciw wniesiony przez prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Warszawie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Dotyczy on działek, które obecnie stanowią część drogi publicznej – ulicy Gagarina w Warszawie.
Decyzją 30 czerwca 2011 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie stwierdziło nieważność orzeczenia administracyjnego Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy z 23 sierpnia 1954 roku. Orzeczeniem tym odmówiono przyznania dotychczasowym właścicielom prawa własności czasowej do gruntu. Grunt ten obecnie wchodzi w skład pasa drogowego drogi powiatowej – ulicy Gagarina w Warszawie.
Doszło do rażącego naruszenia prawa
W ocenie prokuratury decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie została wydana z rażącym naruszeniem prawa. W związku z tym w całości powinna ona zostać uznana za nieważną.
W sprzeciwie prokurator podniósł, że zgodnie z art. 2a ust. 2 ustawy z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. Drogi publiczne traktowane są jako rzeczy wyłączone z powszechnego obrotu, skoro własność tych dróg może być przenoszona tylko pomiędzy podmiotami publicznoprawnymi – Skarbem Państwa i jednostkami samorządu terytorialnego.
Prokurator w sprzeciwie podniósł ponadto, że organ administracji w zakresie własnego działania nie jest władny odwrócić skutków decyzji. W tym przypadku Prezydent m.st. Warszawy nie może uchylić, zmienić lub stwierdzić nieważności uchwały zaliczającej ulicę Gagarina do kategorii dróg powiatowych. Organ administracji na drodze postępowania administracyjnego nie może wydać jednostronnego, władczego aktu administracyjnego, którego skutkiem byłoby wyeliminowanie z obrotu uchwały o zaliczeniu ulicy Gagarina do kategorii dróg powiatowych.
W ocenie prokuratora Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, wydając swoje rozstrzygnięcie w zakresie działek, które obecnie stanowią część drogi publicznej – ulicy Gagarina w Warszawie, wadliwie przeprowadziło postępowanie dowodowe. Nie zbadano bowiem kwestii interesu prawnego przysługującego nabywcom roszczeń dekretowych. Co ważne decyzja Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy z 23 sierpnia 1954 roku wywołała nieodwracalne skutki prawne, albowiem grunt nią objęty stanowi rzecz wyłączoną z powszechnego obrotu.
Specjalne zespoły prokuratorów
Sprzeciw dotyczący działek, które obecnie stanowią część drogi publicznej – ulicy Gagarina w Warszawie został wniesiony przez prokuratora wchodzącego w skład specjalnego zespołu prokuratorów podejmujących działania cywilnoprawne i administracyjnoprawne w związku z tzw. dziką reprywatyzacją nieruchomości w Warszawie. Zgodnie z decyzją I Zastępcy Prokuratora Generalnego – Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego od 17 października 2016 roku takie specjalne zespoły prokuratorów funkcjonują w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie oraz w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu.
Sprawy reprywatyzacji gruntów warszawskich wyjaśniają także doświadczeni prokuratorzy zajmujący się prawem administracyjnym i cywilnym. Systematycznie podejmują oni stosowne kroki prawne zmierzające między innymi do zablokowania nielegalnego obrotu przejętymi nieruchomościami  – mówił Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski na jednej z konferencji prasowych.
Wszystkie działania podejmowane w sprawach związanych z tzw. dziką reprywatyzacją nieruchomości położonych na terenie m. st. Warszawy koordynowane są w Prokuraturze Krajowej. Pracami zespołu koordynującego kieruje I Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy. W jego skład wchodzą doświadczeni prokuratorzy specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa – nie tylko karnego, ale także cywilnego, administracyjnego i gospodarczego.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa