Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie wypowiada umowy o wspólnym z Miastem Kraków prowadzeniu Muzeum PRL-u, którą zawarto w 2013 r. z mocą obowiązywania do października 2018 r. Minister wywiąże się ze swojego zobowiązania do przekazania w 2017 r. 1 mln zł na prowadzenie działalności bieżącej Muzeum.

Minister podjął jedynie decyzję o zaniechaniu dalszego finansowania inwestycji, której celem było wykonanie wystawy stałej. Należy podkreślić, że Minister zdecydował, iż nie jest uzasadnione obciążenie budżetu MKiDN całkowitymi kosztami inwestycji rzędu kilkudziesięciu mln zł w sytuacji, kiedy prace budowlano-montażowe mające zapewnić budowę i otwarcie Muzeum, dotąd nie zostały rozpoczęte i nie ma gwarancji ich wykonania do końca okresu obowiązywania umowy, którą Minister zawarł z Miastem Kraków do roku 2018. Inwestycja jest zaś opóźniona z przyczyn nieleżących po stronie MKiDN. Powodem decyzji jest zatem ważna kwestia formalno-techniczna – niezgodność bieżącego harmonogramu inwestycji z zapisami umowy z 2013 r. o prowadzenie Muzeum PRL-u z Gminą Miejską Kraków jako wspólnej instytucji kultury.

Decyzja Ministra nie oznacza wstrzymania dotacji bieżącej dla działalności placówki, którą Minister utrzymuje na niezmienionym poziomie.

MKiDN

Zobacz również: