Samorządowe projekty dotyczące kultury z większymi szansami na dotacje UE

Inwestycje służące rozwojowi kultury i wspieraniu dziedzictwa narodowego będą miały preferencje w unijnych konkursach z Programu Infrastruktura i Środowisko – poinformował resort rozwoju.
Ministerstwo Rozwoju zainicjowało prace dotyczące wsparcie obszaru kultury poprzez szersze otwarcie Kontraktów Terytorialnych na projekty zgłaszane przez samorządy województw oraz samorządy lokalne. W maju 2016 r. inicjatywę tę poparła działająca przy Prezydencie RP, Narodowa Rada Rozwoju. Dbałość o dziedzictwo kulturowe oraz aktywne uczestnictwo w kulturze wzmacnia poczucie tożsamości narodowej oraz kształtuje postawy patriotyczne. Jednocześnie, stymulując kreatywność i innowacyjność, jest niezbędne dla tworzenia konkurencyjnej gospodarki. Kultura wpływa również na wzrost atrakcyjności miast i regionów, co sprzyja rozwojowi lokalnych i regionalnych rynków pracy.
Dlatego przeprowadzony został dodatkowy nabór projektów z obszaru kultury do Kontraktów Terytorialnych. Zarządy województw mogły wskazać maksymalnie 15 kluczowych dla województwa przedsięwzięć, które m.in. ze względu na ograniczoną ilość środków w regionalnych programach, miały małe szanse na unijne dofinansowanie. W celu wzmocnienia polityki zrównoważonego rozwoju, co najmniej 5 projektów musiało być rekomendowanych przez prezydentów miast z regionu.
Samorządy zgłosiły 232 projekty, z których 97 otrzymało pozytywną rekomendację ministra kultury i dziedzictwa narodowego i znalazło się w aneksach, do Kontraktów Terytorialnych poszczególnych województw. Łącznie z przedsięwzięciami z obszaru kultury, które były już zaakceptowane wraz z podpisanymi w 2014r. Kontraktami, aż 129 projektów będzie mogło otrzymać dodatkowe preferencje w konkursach organizowanych w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z tytułu zgodności z kontraktami.
Warunkiem uzyskania tych preferencji jest jednak złożenie dobrego jakościowo wniosku o dofinansowanie, zgodnego rzeczowo z zakresem wcześniej zaakceptowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia kluczowe dla regionów i ważne, z punktu widzenia całego kraju, dla rozwoju kultury i zachowania dziedzictwa narodowego. Zwiększy to efektywność inwestowania środków unijnych i umożliwi wykorzystanie Kontraktów Terytorialnych do realizacji celów postawionych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
MR pokreśla, że na obecny konkurs w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przeznaczono aż 500 mln zł. Włączeniu do dokumentów nowych przedsięwzięć z zakresu kultury, towarzyszyło wprowadzenie kilku zmian uelastyczniających funkcjonowanie i usprawniających wdrażanie Kontraktów. Dotyczą one m.in.: sposobu przeliczania i zasad wydatkowania środków budżetu państwa. W 2016 r. rozpoczęły się prace nad zmianą Kontraktów Terytorialnych.
Celem działań jest dokonanie przeglądu wszystkich dokumentów, tak aby zawarte w nich projekty miały realne odzwierciedlenie w regionalnych i krajowych programach. Kultura to pierwszy obszar, w którym Kontrakty otwarto na nowe projekty, którym zostaną przyznane realne preferencje.
Źródło: MR

Zobacz również: