Samorządy gotowe do reformy

0

Do 31 marca samorządy mają czas na podjęcie uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Przygotowanie gmin i powiatów do wdrożenia reformy edukacji było tematem konferencji prasowej w Warszawie (30 marca) z udziałem Zdzisława Sipiery, Wojewody Mazowieckiego oraz Aurelii Michałowskiej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Jak informuje Wydział Zarządzania Informacją Kuratorium Oświaty w Warszawie, do Kuratorium Oświaty w Warszawie wpłynęło 336 uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju z terenu województwa mazowieckiego. Wszystkie uchwały zostały zaopiniowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Nie było uchwał zaopiniowanych negatywnie, wszystkie opinie były pozytywne bądź pozytywne ze zmianami.
Kurator opiniował uchwały biorąc pod uwagę w szczególności ocenę zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale oraz ocenę w zakresie zapewnienia przez samorząd możliwości realizacji obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez dzieci i młodzież.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zobowiązała rady gmin i powiatów także do uzyskania opinii reprezentatywnych związków zawodowych (która, w odróżnieniu od opinii kuratora, nie jest wiążąca). Po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty i opinii związków zawodowych samorządy mają czas
do 31 marca na podjęcie uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.
Około 50 proc. samorządów z terenu województwa mazowieckiego, których uchwały zostały zaopiniowane przez kuratora, pojęło uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół (tzw. uchwały ostateczne). Z deklaracji pozostałych samorządów wynika, że wspomniane uchwały zostaną podjęte na sesjach rady zaplanowanych w dniach 29, 30 oraz 31 marca.
‒ Mogę dziś ocenić, że samorządy dobrze przygotowały się do wdrożenia reformy edukacji. Analizując uchwały gmin i powiatów nie stwierdzaliśmy istotnych błędów, które skutkowałyby wydaniem opinii negatywnej – powiedziała Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.
Samorządy to najważniejszy partner współodpowiedzialny za funkcjonowanie systemu edukacji. Dotychczasowa współpraca z samorządowcami pozwoliła Ministerstwu Edukacji Narodowej na wypracowanie rozwiązań dotyczących kierunków zmian w systemie edukacji oraz przygotowanie przepisów oświatowych i wsparcie w ich wdrażaniu. Odpowiadając
na prośbę przedstawicieli samorządów przygotowano specjalne materiały informacyjne oraz projekt przykładowej uchwały w sprawie projektu dostosowania sieć szkół do nowego ustroju szkolnego (tzw. specuchwały), tak aby ułatwić samorządom przygotowanie się do wdrożenia nowego prawa.
Niepodjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego do dnia 31 marca br. skutkuje, obowiązywaniem dotychczasowych uchwał w sprawie sieci szkół (podjętych na podstawie art. 17 ustawy o systemie oświaty). W takiej sytuacji organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do opracowania i podania do publicznej wiadomości informacji w sprawie planu sieci szkół, jaki będzie obowiązywał
od dnia 1 września 2017 r., z uwzględnieniem zmian, które nastąpią z mocy prawa.
– Reforma oświatowa to wiele zmian korzystnych dla nowego porządku edukacyjnego.
To korzyści dla dzieci, młodzieży, ale też dla pracodawców i dla polskiej gospodarki. Te zmiany są potrzebne by dostosować wykształcenie do potrzeb rynku pracy i przygotować tych, którzy na ten rynek będą wchodzili. Ale także po to, by zmienić sposób nauczania i wykorzystania zdobytej wiedzy ‒ powiedział Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.
W związku ze zmianami związanymi z reformą edukacji Kuratorium prowadziło działania informacyjne skierowane do: rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli samorządów. Od stycznia br. zorganizowaliśmy ponad 180 spotkań w których wzięło udział
około 5 tys. osób. Ponadto w tym samym okresie odbywały się dyżury eksperckie. Uczestnicy lokalnych spotkań mieli okazję uzyskać szczegółowe informacje na temat planowanych zmian, m.in. harmonogramu wdrażania reformy, kształtu nowego ustroju szkolnego, rozwiązań dotyczących ochrony miejsc pracy dla nauczycieli i kadry kierowniczej oraz egzaminów.
Kuratorium Oświaty w Warszawie wspólnie z placówkami doskonalenia nauczycieli do końca roku szkolnego 2016/2017 zorganizuje 214 spotkań szkoleniowych przygotowujących nauczycieli do realizacji nowej podstawy programowej. Dodatkowo dla nauczycieli będą organizowane w tym zakresie konferencje .
Szczegółowe informacje dotyczące reformy edukacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej ( www.reformaedukacji.men.gov.pl ). Zarówno rodzice, nauczyciele oraz samorządowcy znajdą na niej odpowiedzi na pytania dotyczące zmian
w oświacie. Ponadto Kuratorium Oświaty w Warszawie uruchomiło specjalny adres e-mail: reformaedukacji@kuratorium.waw.pl oraz infolinię pod numerem telefonu: 22 551 24 22,  na które można kierować pytania związane z reformą edukacji. Na stronie internetowej Kuratorium funkcjonuje też specjalny dział poświęcony tylko reformie edukacji.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ