Za portalem Serwis Samorządowy PAP publikujemy 10 pytań, które można usłyszeć, starając się o pracę w urzędzie gminy. Zagadnienia pochodzą z autentycznych testów wiedzy
Poniżej znajdą Państwo 10 przykładowych pytań z różnych postępowań, które odbyły się w Urzędzie m.st. Warszawy.
Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie m.st. Warszawy test wiedzy jest drugim etapem postępowania rekrutacyjnego. Może być testem jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru (składa się z minimum 20 pytań).
Do rozmowy kwalifikacyjnej zapraszanych jest maksymalnie 10 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu wiedzy.

Przykładowe pytania:

1.    Kiedy pracownik samorządowy, podejmujący pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, powinien złożyć ślubowanie:

a)    przed zawarciem umowy o pracę na czas określony, w celu odbycia służby przygotowawczej

b)    po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, przed zawarciem nowej umowy o pracę

c)     po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą i w ciągu 7 dni od zawarcia nowej umowy

d)    w ciągu 14 dni od zawarcia umowy o pracę

2.    Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone:

a)    wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych,

b)    wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

c)     wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej,

d)    żadne z powyższych.

3.    Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, podstawowy termin udostępniania informacji, to:

a)    bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,

b)    niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku,

c)     niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku,

d)    bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

4.    Zamawiający nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zamówień, których wartość nie przekracza kwoty:

a)   30.000 €,

b)   14.000 €,

c)   25.000 €,

d)   50.000 €.

5.    Cykl życia projektu składa się z następujących faz:

a)    przygotowanie, realizacja, ewaluacja,

b)    przygotowanie, realizacja, monitoring, kontrola, ewaluacja,

c)     przygotowanie, realizacja, kontrola, ewaluacja,

d)    rozpoczęcie, realizacja, kontrola.

6.    Dokumenty finansowe w samorządzie sprawdzane są pod względem:

a)    legalności, celowości i rzetelności,

b)    legalności, gospodarności i rzetelności,

c)     legalności, gospodarności i celowości.

7.    Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy:

a)   przysługuje od każdego  postanowienia wydanego w toku postępowania

b)   jest środkiem zaskarżenia, który przysługuje tylko uczestnikom postępowania na prawach strony

c)   przysługuje  od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze

d)   jest środkiem zaskarżenia rozpatrywanym przez organ wyższego stopnia nad organem który wydał decyzję w pierwszej instancji

8. Pracownicy samorządowi są zatrudniani na stanowiskach:

a)    urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych, robotniczych, pomocniczych i obsługi,

b)    urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych, doradców i asystentów, pomocniczych i obsługi,

c)     urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych, doradców prezydenta, pomocniczych i obsługi,

d)    urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych, robotniczych i obsługi, doradców i asystentów.

9. Tryb postępowania przed organami administracji samorządowej normuje:

a)    Ustawa o ustroju sądów powszechnych,

b)    Kodeks postępowania administracyjnego,

c)     Kodeks postępowania  karnego,

d)    Instrukcja Kancelaryjna.

10.  Jaki dokument reguluje kwestie urlopów szkoleniowych pracowników:

a)    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. Nr 103, poz. 472 oraz z 2006 r. Nr 31, poz. 216,

b)    Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2014 poz.1202,

c)    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. z 2014 poz.1502).


>>>Klucz odpowiedzi do testu

Serwis Samorządowy PAP

Zobacz również: