Mieszkam w małej miejscowości, w której jest duże bezrobocie i wiele osób potrzebuje wsparcia. Zastanawiałem się nad założeniem fundacji. Chciałbym jednak mieć wpływ na jej działanie. Jak to zrobić? Jaka byłaby moja rola jako fundatora?
Damian Z.
Fundator przede wszystkim powołuje fundację swoim oświadczeniem woli, które powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Zachowania tej formy nie wymaga się, jeżeli ustanowienie fundacji następuje w testamencie.
W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację. Fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia. Fundator może odstąpić od osobistego ustalenia statutu i upoważnić do jego ustalenia inną osobę fizyczną lub prawną.
Po powołaniu fundacji i jej zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym, fundator może zakończyć swoją aktywność. Jeżeli jednak chciałby Pan mieć wpływ na działalność fundacji, powinien Pan zawrzeć w statucie odpowiednie zapisy. Jednym z nich może być na przykład powołanie Pana na jednego z członków zarządu i zapewnienie zarządowi uprawnienia do powoływania składu nowego zarządu. W ten sposób będzie Pan, jako członek zarządu a nie fundator, uczestniczył aktywnie w działalności fundacji i będzie Pan miał możliwość wpływu na skład kolejnych zarządów fundacji.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1984 Nr 21 poz. 97).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus

tel. 500-020-048

 

 

 

Zobacz również: