W wyniku kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego ujawniono fakty uzasadniające podejrzenie popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków przez pracowników urzędu, co wg CBA skutkowało wypłatą blisko 2 mln zł nienależnego dofinansowania na projekt o charakterze muzealnym.

W połowie czerwca br. CBA rozpoczęło kontrole wydatkowania środków unijnych w 16 urzędach marszałkowskich w całej Polsce. Kontrolą objęte są określone przepisami prawa procedury podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wsparcia finansowego udzielanego przez urzędy marszałkowskie w ramach wybranych programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Zespół agentów CBA z Krakowa trafił także do tamtejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W wyniku kontroli ujawniono fakty oraz zabezpieczono dokumenty uzasadniające podejrzenie popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków przez pracowników urzędu i  wprowadzenia w błąd przez przedstawicieli fundacji, co wg kontrolerów z CBA skutkowało wypłatą blisko 2 mln zł nienależnego, niezgodnego z prawem dofinansowania.

Sprawa dotyczy wykonania projektu „Otwarta twierdza … – etap I” w ramach Małopolskiego RPO na lata 2007- 2013 prowadzącego do udostępnienia dla mieszkańców i turystów terenów Fortu 44 Tonie, który wg ustaleń funkcjonariuszy CBA został zrealizowany nieprawidłowo, bez pozwolenia na budowę, wydatki były ponoszone niezgodnie z obowiązującymi procedurami i w niepełnym zakresie, terminy nie były zachowane, a jego cel nie został osiągnięty.

Na instytucję zarządzającą –  urząd marszałkowski – został nałożony ustawowy obowiązek działania w sprawach realizacji programów finansowanych ze środków europejskich m.in.  poprzez  prowadzenie kontroli projektów, odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem realizacji projektu i weryfikowanie czy w całym okresie jego trwania był realizowany zgodnie z prawem oraz zasadami określonymi dla danego projektu.

Ustalenia   CBA wskazują na brak wymaganego działania, tj. niedopełnienie obowiązków przez pracowników urzędu, co spowodowało, że wydatkowano środki publiczne w wysokości blisko 2 mln zł na projekt, który był realizowany niezgodnie z prawem i ostatecznie nie został zrealizowany. Wg  CBA  zachodzi podejrzenie, że środki te zostały wydane w sposób niecelowy i niegospodarny ze szkodą dla interesu publicznego, przy czym jednocześnie korzyść z niedopełnienia przez pracowników urzędu odniósł beneficjent – fundacja, która projekt realizował niezgodnie z procedurami.

CBA wniosło do Prokuratury Okręgowej w Krakowie o powierzenie śledztwa  do prowadzenia Delegaturze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie.

Piotr Kaczorek (CBA)

Zobacz również: