Alimentacja na rzecz rodzica

Od lat ojciec nie utrzymuje ze mną kontaktu. Jest on nieporadnym i niepoważnym człowiekiem. Od lat zaciąga pożyczki, ze spłatą których ma problem. Moja sytuacja finansowa jest całkiem niezła, ale obawiam się, że ojciec, który przez całe życie nie łożył na moje utrzymanie (to matka zawsze utrzymywała dom), może wystąpić o alimenty. Poza tym chciałbym zrzec się dziedziczenia po nim. Czy zrzeczenie się może uchronić mnie przed zapłatą alimentów?
Artur. G.
Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej. Zrzeczenie się dziedziczenia nie ma jednak żadnego związku z uprawnieniem do otrzymywania alimentów.
Alimenty przysługują osobie, która znajduje się w niedostatku, tj. nie może własnymi siłami samodzielnie zaspokoić swoich usprawiedliwionych, podstawowych potrzeb. Zobowiązany może jednak uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Powyższe oznacza, iż zawinione zachowania Pana ojca względem Pana, tj. np. niełożenie na Pańskie utrzymanie, gdy był do tego zobowiązany, nieutrzymywanie kontaktów rodzinnych, może stanowić podstawę do oddalenia ewentualnego powództwa o alimenty.
Konkludując, zrzeczenie się dziedziczenia pozostaje bez wpływu na Pański ewentualny obowiązek alimentacyjny względem ojca, lecz należy mieć na uwadze, iż obowiązek ten nie jest bezwzględny i nieograniczony, a Panu przysługuje prawo do żądania oddalenia powództwa, ze względu na jego sprzeczność z zasadami współżycia społecznego.
Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964, Nr 9, poz. 59).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz

 

 

Zobacz również: