Zatrudniam kilka osób w mojej firmie. Nigdy nie miałem kłopotów z pracownikami, ale ostatnio jeden z nich sprawia ogromne problemy. Przyszedł do pracy nietrzeźwy, kiedy zagroziłem, że go zwolnię, wyszedł z pracy i od kilku dni nie pojawia się w niej. Czy mogę go zwolnić natychmiast? Jeżeli tak, to jak dostarczyć mu pismo, skoro nie pojawia się w pracy?
Janusz G.
Oczywiście możliwość rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem bez wypowiedzenia istnieje na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy. Stanowi on bowiem, iż pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika m.in. w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.
Typowymi przykładami takiego naruszenia jest m.in. nietrzeźwość pracownika, niewykonanie polecenia, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia oraz zakłócenie porządku w miejscu pracy. W opisanym przypadku niewątpliwie doszło więc do naruszenia przez pracownika jego podstawowych obowiązków.
Aby jednak możliwe było złożenie przez pracodawcę skutecznego oświadczenia woli o rozwiązaniu z pracownikiem umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, koniecznym pozostaje zastosowanie się do ust.2 art. 52, który stanowi, iż rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.
W piśmie owym powinno znaleźć się m.in. uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika. Jeżeli nie istnieje możliwość wręczenia pisma osobiście, należy wysłać je listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Rozwiązanie umowy o pracę nastąpi w momencie odbioru przesyłki przez adresata. Jeżeli pracownik odmówi przyjęcia przesyłki lub po prostu pozostawi niezrealizowane awizo, to oświadczenie pracodawcy będzie mimo wszystko skuteczne. Przyjmuje się bowiem, że rozwiązanie umowy o pracę składane przez pracodawcę zostaje doręczone pracownikowi wtedy, gdy miał on możliwość zapoznania się z treścią tego oświadczenia. Natomiast bez znaczenia jest to, czy pracownik faktycznie zapoznał się z treścią tego oświadczenia, czy też nie.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.98.21.94), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik

Warszawa

kom.500-020-048

 

 

 

 

 

Zobacz również: