Prowadzę działalność gospodarczą. Nie złożyłem zeznania PIT-36 za 2015 r. Czy mogę ponieść jakieś konsekwencje? Jeżeli tak, to czy mogę ich jakoś uniknąć?
Krzysztof N.
Termin złożenia PIT upływa 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, którego zeznanie dotyczy. Jednak, jeśli dzień 30 kwietnia przypada w sobotę lub dzień wolny od pracy, termin ten przypada w dzień następujący po dniu wolnym od pracy.
Powinien był Pan więc złożyć PIT za 2015 rok do dnia 2 maja 2016 r. Skoro nie dokonał Pan tej czynności, to może Pan odpowiadać za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe (gdy niezapłacona kwota podatku przekroczy pięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia). W przypadku, gdy czyn stanowi wykroczenie skarbowe, możliwe jest postępowanie mandatowe, w którym wysokość kary grzywny nie może przekraczać podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.
Natomiast, gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe, możliwe jest nałożenie kary grzywny w wysokości od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Istnieje jednak możliwość uniknięcia kary za niezłożenie deklaracji.
W tym celu powinien Pan, na podstawie art. 16 Kodeksu karnego skarbowego, jak najszybciej złożyć wraz z zaległą deklaracją tzw. czynny żal, czyli dokument powiadamiający organ podatkowy o popełnieniu czynu zabronionego. Dokument ten powinien przedstawiać istotne okoliczności czynu zabronionego. Podatnik powinien również wyjaśnić, z jakich przyczyn nastąpiło uchybienie (np. pobyt w szpitalu).

Oprócz złożenia wymienionych dokumentów, tj. zaległej deklaracji oraz czynnego żalu, należy pamiętać o uiszczeniu zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. Nadmienić należy, iż tylko prawidłowo złożony czynny żal uwalnia od odpowiedzialności karnej skarbowej. Dokument ten nie jest skuteczny m.in. w przypadku, gdy organ podatkowy miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa skarbowego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.).
Dominika Abramowska-Irzyk

radca prawny

Kancelaria Praska

Francuska 26 lok. 11

Warszawa

tel. (22) 225-26-97

kom. 600-982-647