W dniach od 31 marca do 14 kwietnia  odbywają się konsultacje społeczne dokumentu „Studium komunikacyjne obejmujące wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”. Mieszkańcy obszaru gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna mogą wyrazić opinie dotyczące strategii komunikacyjnej.

Dokument składa się z trzech części: diagnostycznej, która opiera się na analizie danych zastanych oraz badaniach przeprowadzonych przez firmę Lokalne Badania Społeczne, a także na przeprowadzonym pomiarze ruchu. Diagnoza była podstawą do stworzenia części strategicznej i operacyjnej, które przedstawiają misję i wizję obszaru pod kątem transportu oraz poszczególne działania, które należy podjąć by osiągnąć założony przyszły stan.

Infrastruktura transportowa PTO opiera się zarówno o rozbudowaną sieć dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych, jak i o dostępność kolejową – zarówno WKD jak i linii kolejowej 447. Transport kolejowy cieszy się zainteresowaniem mieszkańców, zwłaszcza w odniesieniu do połączenia z Warszawą. Sieć przystanków sprawia, że ten rodzaj komunikacji jest szeroko dostępny, jednak brakuje infrastruktury mu towarzyszącej – parkingów czy miejsc postojowych dla rowerów.

W związku z tym ustalono, że głównym celem realizowanym na obszarze PTO powinno być stworzenie zrównoważonego systemu transportowego, który będzie zapewniał mobilność, sprzyjał przyjaznym środowisku zachowaniom transportowym mieszkańców, przyczyniał się do poprawy atrakcyjności terenów PTO jako miejsca zamieszkania oraz wspierał rozwój gospodarczy. Z tego założenia wynikają wyodrębnione w dokumencie cele strategiczne i operacyjne.

Uwagi do dokumentu można zgłaszać pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mail: tadeusz.marczyk@brwinow.pl, w tytule wiadomości wpisując „Konsultacje PTO”

Zobacz również: