Miasto przygotowuje zbiór zasad ograniczających ilość nośników reklamowych w przestrzeni publicznej. Opracowywany „kodeks reklamowy” dla Lublina przewiduje m.in. wykluczenie reklam z kluczowych przestrzeni miasta, w tym zabytkowego zespołu Starego Miasta i Śródmieścia. Przygotowane propozycje będą konsultowane z ekspertami zewnętrznymi, przedstawicielami branży reklamowej i mieszkańcami Lublina.
Przyjęta jesienią 2015 r tzw. ustawa krajobrazowa dała miastom większe kompetencje w zakresie ochrony krajobrazu. W ślad za nią Lublin rozpoczął prace nad uchwałą regulującą możliwości reklamowania się w przestrzeni publicznej.

Liczę, że opracujemy skuteczne narzędzie kreowania ładu przestrzennego. Uporządkowanie przestrzeni miejskiej, szczególnie Śródmieścia i Starego Miasta, które są wizytówkami Lublina, jest tu priorytetem. Tereny zabytkowe są naszym dziedzictwem, które musimy chronić. Proponowane regulacje będą przedmiotem konsultacji społecznych i już dziś zapraszam Państwa do aktywnego w nich udziału. – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Aktualnie w granicach administracyjnych Lublina jest ok. 3500 systemowych nośników reklamowych – billboardów w formacie dużym lub średnim, oraz dziesiątki tysięcy mniejszych nośników. Znacząca część z nich jest zlokalizowana przy głównych traktach komunikacyjnych, część także w historycznym Śródmieściu. Szczegółowe uregulowania będą oparte na już wprowadzonych i obowiązujących zasadach dla obszarów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego kwartału przy ul. Kapucyńskiej i Peowiaków oraz dla Podzamcza.
W opracowywanej uchwale zespół Miejskiego Konserwatora Zabytków rekomenduje ograniczenie ilości dużych systemowych nośników reklamowych, z ich wykluczeniem z obszaru wpisanego do rejestru zabytków zespołu Starego Miasta i Śródmieścia Lublina oraz innych kluczowych obszarów krajobrazu miasta (np. Podzamcza, gdzie zakaz umieszczania reklam przewiduje obecny plan zagospodarowania przestrzennego).
Wskazywane obszary są wstępną propozycją do dyskusji, brane pod uwagę jako tereny szczególnie istotne z uwagi na ochronę konserwatorską. Dodatkowo uporządkowane zostaną nośniki w innych częściach miasta. Określona zostanie maksymalna ilości szyldów (do 2 dla jednego podmiotu) i ich maksymalna powierzchnia, w zależności od obszaru i charakteru architektury. Uchwałą określi również części elewacji budynków, na których będzie można lokalizować szyldy i inne nośniki reklamowe.
Pierwsze spotkanie konsultacyjne z przedsiębiorcami planowane jest 7 kwietnia w siedzibie Miejskiego Konserwatora Zabytków. Miesięczne konsultacje mają się rozpocząć w połowie kwietnia i trwać do połowy maja. Uwagi można przesyłać na adres reklamy@lublin.eu

Zobacz również: