Współpraca na rzecz tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju szkolnictwa zawodowego, w szczególności w zakresie praktycznego kształcenia uczniów w zawodach związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – to główny cel zawartego w piątek, 17 marca w Starostwie Powiatowym porozumienia o partnerstwie pomiędzy Zespołem Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie a Spółką „Geotermia Mazowiecka” SA z siedzibą w Mszczonowie.

To kolejny duży krok w kierunku rozwoju teresińskiej placówki oświatowej pod jej nowymi rządami. W obecności starosty Jolanty Gonta i wicestarosty Tadeusza Głuchowskiego oraz Adama Radożyckiego, dyrektora PZEKiS umowę podpisali: Marek Balcer, prezes Zarządu Gotermia Mazowiecka i Ewa Odolczyk, dyrektor Zespołu Szkół w Teresinie.

Korzyści obustronne

„Geotermia Mazowiecka” to nowoczesna firma z tradycjami, która powstała w czerwcu 1994 r. z inicjatywy władz samorządowych Żyrardowa, jako spółka akcyjna „Geotermia Żyrardowska”. Rok później w wyniku dużego zainteresowania eksploatacją wód geotermalnych, rozszerzyła swoją aktywność rynkową przyjmując jednocześnie obecnie funkcjonującą nazwę. Wykonuje działalność gospodarczą polegającą na przesyłaniu i dystrybucji oraz wytwarzaniu ciepła w 6 własnych źródłach: Mszczonowie, Sochaczewie: Chodakowie i Trojanowie, Ożarowie Mazowieckim, Błoniu oraz Żyrardowie.

Teraz będzie współpracowała z Zespołem Szkół w Teresinie deklarując m.in. udostępnienie bazy technicznej do celów kształcenia praktycznego oraz sprawowanie opieki nad właściwym przebiegiem praktycznego kształcenia zawodowego. Uczniowie będą mieli umożliwione odbywania praktycznej nauki zawodu z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych. Szkoła uzyska również pomoc w pozyskaniu i podnoszeniu kwalifikacji kadry pedagogicznej do nauczania przedmiotów zawodowych. Istotne jest także umożliwienie absolwentom szkoły odbywania stażu zawodowego w Spółce. Uczniowie i nauczyciele będą mieli możliwość zapoznania się z nowymi technologiami stosowanymi w energetyce odnawialnej oraz udział w organizowanych przez Spółkę przedsięwzięciach poszerzających wiedzę zawodową i umiejętności praktyczne.

Mszczonowska firma chce też na bieżąco informować dyrekcję szkoły o potrzebach zatrudnienia absolwentów w zawodach poszukiwanych przez Spółkę „Geotermia Mazowiecka” SA celem dostosowania oferty kształcenia do realnych potrzeb rynku pracy.

Nauka i praktyka

Z kolei teresińska placówka – kierowana przez Ewę Odolczyk – na mocy porozumienia deklaruje m.in. podjęcie działań organizacyjnych w celu rozpoczęcia kształcenia we klasach technicznych w zawodach kształcących w utrzymaniu i eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Placówka zapewnieni warunki lokalowe do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz opieki wychowawczej a także popularyzację wiedzy na temat zawodów związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz propagowanie informacji na temat działalności i oferty Spółki „Geotermia Mazowiecka” SA wśród uczniów i lokalnego środowiska. Zadeklarowano też wypracowanie w porozumieniu z „Geotermią Mazowiecką” SA programów praktyk zawodowych dostosowanych do bazy technicznej i kierunków działalności Spółki. Przewidziany jest udział młodzieży i nauczycieli w przedsięwzięciach organizowanych przez Spółkę służących rozwojowi kompetencji zawodowych młodzieży z zakresu OZE.

Przypomnijmy, że od niedawna w Zespole Szkół w Teresinie z powodzeniem funkcjonuje Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej. Młodzież tej klasy aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach tematycznych. Teraz otwierają się przed nią kolejne możliwości rozwoju edukacyjnego, co ważne poparte możliwością późniejszego zatrudnienia w dużym i znanym przedsiębiorstwie, jaką jest „Geotermia Mazowiecka” SA wytwarzająca i dystrybuująca ciepło pochodzące z wnętrza ziemi.

Bardzo cieszę się i gratuluję obydwu stronom porozumienia. Wierzę, że to początek bardzo owocnej i dobrze układającej się współpracy pomiędzy Szkołą a Geotermią. To też przykład współdziałania na jednej płaszczyźnie biznesu i samorządowej oświaty. Jako Zarząd Powiatu służymy wsparciem oraz pomocą w realizacji tego bardzo interesującego projektu – powiedziała starosta Jolanta Gonta.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie

Zobacz również: