Zostałem skazany wyrokiem sądu na karę grzywny. W wyroku, jaki otrzymałem nie ma słowa o terminie w jakim mam zapłacić grzywnę, nie ma też rachunku bankowego. W jakim terminie muszę dokonać zapłaty i gdzie? Czy można ją rozłożyć na raty?
Tomasz K.

Po uprawomocnieniu się orzeczenia, w przypadku skazania na karę grzywny, sąd wezwie skazanego do jej uiszczenia w terminie 30 dni. W wezwaniu tym zawarte będą wszelkie dane dotyczące rachunku bankowego. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, grzywnę ściąga się w drodze egzekucji. W przypadku, gdyby natychmiastowe wykonanie grzywny wiązało się ze zbyt dotkliwymi skutkami dla skazanego lub jego rodziny, sąd może rozłożyć grzywnę na raty na czas nieprzekraczający 1 roku, a w szczególnych wypadkach, zwłaszcza gdy wysokość grzywny jest znaczna, na okres 3 lat.
Postępowanie w przedmiocie rozłożenia grzywny na raty może zostać wszczęte z urzędu, na wniosek prokuratora oraz skazanego lub jego obrońcy. Jeśli sąd nie zainicjuje takiego postępowania z urzędu, a także gdy prokurator o to nie wystąpi, konieczny będzie wniosek zobowiązanego do zapłaty grzywny lub jego obrońcy, którym może być adwokat, a od stycznia 2014 r. również radca prawny.
Wniosek o rozłożenie grzywny na raty należy złożyć niezwłocznie po ogłoszeniu lub doręczeniu wyroku, szczególną wagę przywiązując do tego aby nie upłynął 30-dniowy dni zakreślony w wezwaniu do uiszczenia grzywny. W sytuacji gdyby sąd nie przychyli się do złożonego wniosku, podmiotowi ubiegającemu się o rozłożenie grzywny na raty przysługuje prawo do złożenia zażalenia.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 ze zm.)
Dominika Abramowska-Irzyk
radca prawny
Kancelaria Praska
ul. Francuska 26 lok. 11
Warszawa
tel. (22) 225-26-97
kom. 600-982-647

Zobacz również: