Na ogłoszenie o konkursie odpowiedziało 5 kandydatów. Komisja konkursowa uznała, że żadna z osób biorących udział w konkursie na dyrektora Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza nie przedstawiła dokumentów, które jednoznacznie poświadczałyby spełnienie kryteriów formalnych.

Komisja konkursowa w składzie: Jarosław Jóźwiak – Przewodniczący Komisji, prof. Barbara Osterloff – Zastępca Przewodniczącego, Anna Barc, Krzysztof Gosztyła, Tomasz Grochoczyński, Konrad Szczebiot, Paweł Szkotak, Joanna Szwajcowska oraz Tomasz Thun-Janowski uznała, że żaden z kandydatów nie spełnił kryteriów formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie.

Osoby przystępujące do konkursu nie przedstawiły dokumentów, które jednoznacznie poświadczały spełnienie następujących kryteriów formalnych: co najmniej 5-letniego stażu pracy na stanowiskach kierowniczych, dyplomu ukończenia studiów wyższych i ewentualnego zaświadczenia o stopniach naukowych, studiach podyplomowych lub dodatkowych kwalifikacjach aktualnego zaświadczenie lekarskiego o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym i innych wymaganych w ogłoszeniu o konkursie oświadczeń.

Komisja rozpatrywała kryterium 5-letniego stażu pracy na stanowiskach kierowniczych w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, czyli brała pod uwagę jedynie okresy świadczenia pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Jednak dokumenty przedstawione przez większość kandydatów były nieprecyzyjne, i nie pozwalały jednoznacznie zweryfikować i potwierdzić stażu pracy na stanowiskach kierowniczych w rozumieniu wymaganym w ogłoszeniu.

Organizator podjął decyzję o ponownym rozpisaniu konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie, przy jednoczesnym wprowadzeniu kryterium pozwalającego na udział w konkursie osobom, które nie posiadają stażu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy a mogą wykazać się doświadczeniem w kierowaniu zespołem.

Źródło: UM Warszawa

Zobacz również: