W rzece Pisi Gągolinie przepływającej przez Miasto Żyrardów od kilku lat zadomowił się bóbr europejski. Ten największy i najinteligentniejszy europejski gryzoń, znalazł w naszym mieście bardzo dobre warunki dla rozwoju. Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i Okolic, która monitoruje rzekę Pisia Gągolina od co najmniej 20 lat ocenia, że na stałe w Żyrardowie zamieszkuje około 40 osobników tego gatunku. Ich siedliska znajdują się głównie na terenie tzw. „Starego Basenu” w rejonie ulicy Kanałowej i Opolskiej oraz przy zbiorniku wodnym „Ruda” w rejonie ulicy Browarnej i Św. Jana, gdzie Fundacja podjęła inicjatywę utworzenia użytków ekologicznych, gdyż bobry budują tam klasyczne tamy i żeremia oraz kopią nory i komory pod ziemią.

Zwierzęta te działają też na terenie Parku im. Karola Augusta Dittricha, powodując niszczenie drzewostanu parkowego i podziemnej infrastruktury, głównie rurociągów i kolektorów wody rzecznej i deszczowej. Wchodzą do parku od strony koryt rzecznych i zgryzają parkowe drzewa. Wybudowały też system tuneli pomiędzy istniejącymi w parku urządzeniami wodnymi i przebiegającymi pod ziemią rurociągami. Korzystają też z odcinka tzw. Kolektora Roszarniczego, który jest nieczynny po wybudowaniu przez PGK „Żyrardów” nowego kolektora ściekowego. Stary, ceglany kanał stanowi dla tych gryzoni wspaniałe miejsce schronienia i dalszej ekspansji. W ostatnich dniach działalność bobrów spowodowała całkowity zanik wody w kanałach parkowych, co stanowi zagrożenie dla istniejącego drzewostanu.

Park Miejski posiada cenny i rzadki drzewostan, w tym liczne pomniki przyrody. Układ wodny w parku z Jazem Lutz’a i Stawem Bielnikowym, zasilany wodami Pisi Gągoliny, to unikatowe rozwiązanie techniczne z 2 połowy XIX wieku i ważny element zagospodarowania zabytkowego założenia parkowego.

Stosownie do ustaleń Prezydenta Miasta Żyrardowa Wojciecha Jasińskiego oraz jego zastępcy Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego z Prezesem Zarządu Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i Okolic w Żyrardowie Andrzejem Rakszewskim, niezbędne jest podjęcie pilnych działań zmierzających do ochrony zabytkowego Parku im. Karola Augusta Dittricha, w tym parkowego układu wodnego, przed negatywnymi skutkami działania bobrów.

Jak informuje Prezes Andrzej Rakszewski: – Fundacja w trybie pilnym zabezpieczy doraźnie rurociągi, którymi przemieszczają się bobry, przed ich dostępem od strony wody. Ponadto zaglinowane zostaną obszary ucieczki wody do bobrzych tuneli z parkowych cieków wodnych. Prace te zostaną zakończone w przyszłym tygodniu. Po takich działaniach przywrócone zostanie piętrzenie wody na Jazie Lutz’a w Parku Miejskim, co umożliwi mieszkańcom Miasta Żyrardowa i odwiedzającym nasze miasto, na spacery po Parku im. Karola Augusta Dittricha, w otoczeniu przepływającej wody rzecznej.

Dalsze działania Fundacji Ochrony Środowiska polegać będą na odławianiu osobników, które stworzyły swoje siedliska na terenie Parku Miejskiego, i przenoszeniu ich w nowe, wyznaczone tereny, po uzyskaniu stosownych zezwoleń od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Prowadzone też będą prace zmierzające do przywrócenia prawidłowego działania parkowego systemu wodnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, ochrony przyrody i zabytkowego dziedzictwa.

zyrardow.pl

Zobacz również: