Od kilku lat moje dziecko nie otrzymuje alimentów od swojego ojca. Postanowiłam ostatnio go pozwać, bo dość mam już tego, że tylko ja jestem odpowiedzialna za utrzymanie dziecka. Słyszę od naszych dawnych znajomych, że mojemu byłemu partnerowi nieźle się powodzi. Nie wiem jednak gdzie on mieszka. Znajomi też nie są w stanie mi pomóc. Co mogę zrobić, żeby wytoczyć mu sprawę, skoro nie znam jego adresu?
Monika Z.

Jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw, to doręczenie może do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby zainteresowanej przez sąd orzekający. Przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane.
W sprawach o roszczenia alimentacyjne, jak również w sprawach o ustalenie pochodzenia dziecka oraz związane z tym roszczenia, przewodniczący – przed ustanowieniem kuratora – przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego. Uprawdopodobnienie, że miejsce pobytu strony jest nieznane, stanowi podstawowy warunek ustanowienia kuratora.
Nie można uznać za uprawdopodobnienie samego twierdzenia strony, że nie zna aktualnego miejsca zamieszkania (pobytu) strony przeciwnej.
W praktyce przesłanki ustanowienia kuratora dowodzone są przy pomocy takich dokumentów jak pisemne informacje biur adresowych lub organów ewidencji ludności. O ustanowieniu kuratora przewodniczący ogłosi publicznie w budynku sądowym i lokalu wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w sprawach zaś większej wagi, gdy uzna to za potrzebne, także w prasie. Aby więc sąd mógł ustanowić kuratora dla pozwanego, musi Pani złożyć do sądu stosowny wniosek, który oprócz żądania ustanowienia kuratora zawierać musi uprawdopodobnienie, iż miejsce pobytu pozwanego nie jest znane.
Należy dołączyć więc do pisma np. informację z Centrum Udostępniania Danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, będącą odpowiedzią na wniosek o udostępnienie danych pozwanego z rejestru PESEL. Wskutek ustanowienia kuratora możliwe jest doręczanie pism procesowych stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, a w konsekwencji – dalsze prowadzenia postępowania. Z chwilą doręczenia pisma kuratorowi doręczenie staje się skuteczne. Sąd może jednak uzależnić skuteczność doręczenia od upływu oznaczonego terminu od chwili wywieszenia obwieszczenia w budynku sądowym.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus
ul. Francuska 26 lok. 11
Warszawa
tel. (22) 225-26-97
kom.500-020-048

Zobacz również: