Mazowieccy drobni przedsiębiorcy są w rekordowo dobrych nastrojach – wskazują wyniki szóstej edycji „Raportu o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015” Banku Pekao. Największymi optymistami są przedsiębiorcy z Warszawy oraz z podregionu warszawsko-zachodniego. Mniej pozytywne nastroje dominują w podregionie radomskim. To m.in. eksport oraz innowacje ożywiły sytuację gospodarczą mikro i małych firm.

W województwie mazowieckim średni Ogólny Wskaźnik Koniunktury mikro i małych firm wzrósł rok do roku aż o 4 p.p., osiągając najwyższy historycznie poziom 99 pkt. Z największym wzrostem w kraju Mazowsze uplasowało się na szóstym miejscu spośród 16 badanych województw (pomorscy przedsiębiorcy są najbardziej zadowoleni z prowadzonej działalności – 100 pkt.). Średni wskaźnik jest wypadkową oceny sytuacji za poprzednie 12 miesięcy oraz prognoz na kolejne 12 miesięcy. W najnowszym badaniu wyniósł 98 pkt. dla całego kraju. Największymi optymistami na Mazowszu okazali się właściciele firm z Warszawy, którzy miniony rok ocenili na 99,1 pkt. (średnia krajowa to 96,4 pkt.) a perspektywy najbliższych 12 miesięcy na 103 pkt. (średnia dla kraju to 100,2 pkt.). Rok 2015 wysoko oceniły również firmy z regionu ostrołęcko-siedleckiego – 97,5 pkt. Ich prognozy na 2016 r. są nieco słabsze – 97,4 pkt. Dużo mniej pozytywne nastroje zdominowały podregion radomski, którego przedsiębiorcy ocenili rok 2015 na 92,5 pkt., a perspektywy na 2016 r. – na 97,1 pkt. Wskaźnik koniunktury tworzą wyniki badania wymienionych obszarów firm: ogólna sytuacja gospodarcza kraju, sytuacja branży, sytuacja finansowa firmy, w tym przychody i wynik finansowy, zatrudnienie, dostępność zewnętrznego finansowania oraz zatory płatnicze.

Czteropunktowy wzrost wskaźnika wśród mazowieckich przedsiębiorców to sukces, do którego przyczyniły się m.in. wzrost eksportu oraz większa otwartość na innowacje. Wyniki Raportu pokazują, że najlepsze nastroje panują w subregionie warszawskim, potem warszawsko-zachodnim oraz ostrołęcko-siedleckim. Najtrudniej powodzi się mikro i małym przedsiębiorcom z obszaru radomskiego – komentuje Jakub Fulara z Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao.

Najwyższy w Polsce eksport jest domeną mazowieckich przedsiębiorców. W 2014 r. 12,8% firm eksportowało produkty i usługi za granicę, rok później liczba ta wzrosła do 20% (przy średniej krajowej 16%). Liderem w eksporcie jest Warszawa – tu eksportuje 27% mikro i małych przedsiębiorców (w 2014 r. było to 17%). Dla porównania w Krakowie odsetek ten wynosi 17%, we Wrocławiu 23%, a w Trójmieście 22%. W ostrołęcko-siedleckim sprzedaje za granicę 15% mikro i małych firm – to wzrost o 9 p.p. względem poprzedniego badania. Najmniej przedsiębiorców eksportuje w podregionie radomskim – 6%. Mazowieccy przedsiębiorcy są też coraz bardziej zadowoleni z przychodów pochodzących z działalności eksportowej. Każda nowa edycja Raportu Banku Pekao wykazuje coraz większe zainteresowanie mikro i małych przedsiębiorców działalnością eksportową.

Wraz z eksportem na Mazowszu wzrosły inwestycje mikro i małych firm. W 2015 r. inwestowało 42% przedsiębiorców (w 2014 r. – 39,9%, w 2013 r. – 33,5% ). Jest to wynik nieco gorszy niż średnio w Polsce (46%). Raport podaje, że w każdym województwie wzrosła liczba inwestujących firm. W krajowej czołówce są lubelskie i świętokrzyskie. Największy odsetek mazowieckich firm otwartych na inwestycje występuje w podregionach ostrołęcko-siedleckim oraz radomskim (odpowiednio 46% i 44%), najmniejszy w podregionie ciechanowsko-płockim (39%), choć ten region najbardziej optymistycznie zakłada, że w 2016 r. udział inwestujących wzrośnie aż do 46%. W 2015 r. podregion radomski najczęściej korzystał z inwestycyjnych kredytów bankowych, najrzadziej Warszawa. Dotacje unijne cieszyły się natomiast powodzeniem w podregionie warszawsko-zachodnim, a najbardziej sceptyczni wobec tej formy finansowania inwestycji byli warszawiacy.

Mazowsze w 2015 r. było najbardziej otwartym obszarem na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Innowacje produktowe w 2015 r. wprowadziło 29% mikro i małych przedsiębiorstw z Mazowsza (średnia krajowa to 26%), a innowacje procesowe – 22% ankietowanych (średnia krajowa to 17%). Warszawa oraz podregion warszawsko-zachodni prezentują najbardziej otwartych przedsiębiorców w zakresie innowacji produktowej, jak i procesowej. Natomiast firmy z obszaru radomskiego (innowacja produktowa) i ostrołęcko-siedleckiego (innowacja procesowa) są najbardziej wstrzemięźliwe. Innowacje są finansowane przede wszystkim ze środków własnych. Z funduszy unijnych na innowacje najczęściej korzystają firmy warszawskie.

Wyniki Raportu Banku Pekao od 3 lat pokazują, że największą barierą rozwojową dla mikro i małych firm w Polsce jest nadal wysokość podatków – najczęściej wskazywali ją mazowieccy respondenci. Inne utrudnienia na Mazowszu to m.in. konkurencja innych firm, obciążenia biurokratyczne oraz skomplikowane przepisy prawne.

– W rankingu barier rozwojowych wyraźnie w dół przesunęła się bariera związana z korupcją, zajęła ostatnie miejsce. Mniej problematyczna jest również szara strefa, zatory płatnicze i dostęp do finansowania zewnętrznego. Nie można narzekać na brak wykwalifikowanych pracowników, są dostępni szczególnie na Mazowszu – mówi Tomasz Kierzkowski z Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao.

Tematem specjalnym tegorocznej edycji Raportu są startupy czyli firmy, które działają na rynku krócej niż 3 lata. Startupy z dużo większym optymizmem oceniają otaczającą rzeczywistość. Ogólny Wskaźnik Koniunktury wyniósł 104 punkty. Zmiany, które ułatwiłyby rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej startupom to mniejsze koszty pracy (ZUS, podatki; 50% wskazań), lepszy dostęp do finansowania (27%) oraz uproszczenie przepisów (11%).

Raport Banku Pekao powstał w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami ponad 6,9 tys. mikro i małych firm, prowadzone we wrześniu 2015 r. Wyniki badania przedstawione są na poziomie kraju, 16 województw oraz 66 grup subregionalnych, jak również według branż, wielkości firmy i okresu funkcjonowania na rynku. Respondenci odpowiedzieli na 70 pytań.

Zobacz również: