Wraz z bratem i siostrą odziedziczyliśmy spadek po rodzicach. Mamy postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i każde z nas otrzymało po 1/3 całego majątku rodziców. Chciałbym uporządkować sprawy nieruchomości, które odziedziczyliśmy, bo nie mogę porozumieć się z rodzeństwem, co do tego, jak zarządzać i jak ponosić koszty utrzymania tego spadku. Chciałem spłacić rodzeństwo i przejąć nieruchomości. Proponowałem wizytę u notariusza. Oni się jednak nie zgadzają. Czy mogę coś z tym zrobić?
Daniel R.

Skoro dysponuje już Pan postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku, należy teraz przeprowadzić dział spadku. Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców.
Skoro nie ma możliwości porozumienia się z pozostałymi spadkobiercami, pozostaje tylko droga sądowa. W tym celu należy złożyć w sądzie spadku – tj. sądzie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy – wniosek o dział spadku. Na żądanie uczestnika działu – zgłoszone nie później niż na pierwszej rozprawie – sąd spadku może przekazać sprawę sądowi rejonowemu, w którego okręgu znajduje się spadek, albo jego znaczna część, lub sądowi rejonowemu, w którego okręgu mieszkają wszyscy współspadkobiercy.
Skład i wartość spadku ulegającego podziałowi ustala sąd. Co istotne, w wypadku, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy. Sąd może dokonać działu na trzy sposoby. Po pierwsze może dokonać podziału fizycznego przedmiotów wchodzących w skład spadku, tj. podzielić te przedmioty zgodnie z przypadającą na każdego ze spadkobierców wielkością udziałów. Po drugie Sąd może przyznać przedmioty wchodzące w skład spadku jednemu lub kilku spadkobiercom za spłatą pozostałych. Trzecią opcją jest sprzedaż majątku wchodzącego w skład spadku i podział kwoty uzyskanej z jego zbycia. Jest to tzw. podział cywilny.
Proszę jednak pamiętać, że w przypadku sądowego działu spadku, dąży się przede wszystkim do fizycznego podziału rzeczy. Sąd może jednak dokonać podziału zgodnego z Pana wnioskiem, jeżeli podział fizyczny okaże się niemożliwy, lub pozostali spadkobiercy wyrażą zgodę na zaproponowane przez Pana rozwiązanie.
Podstawa prawna: Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus
ul. Francuska 26 lok. 11
Warszawa
tel. (22) 225-26-97
kom.500-020-048

Zobacz również: