W dniu 13 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu rozpoznawał zażalenia złożone przez obrońców podejrzanych, między innymi podejrzanego byłego Senatora RP Józefa P., na decyzje prokuratorów z Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.

Obrońcy podejrzanych zaskarżyli decyzje prokuratorów w przedmiocie zatrzymań osób podejrzanych oraz zastosowanych wobec nich wolnościowych środków zapobiegawczych i zabezpieczeń mienia na poczet roszczeń z postępowania karnego.

Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu procedował w szczególności nad:

  • zażaleniem na zatrzymanie byłego Senatora RP Józefa P.,
  • zażaleniem na zatrzymanie Mirosława T.,
  • zażaleniem na zatrzymanie Pawła C.,
  • zażaleniem na zastosowane przez prokuratora środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych i dozorów Policji wobec Mirosława T., Ryszarda N. oraz Pawła Ł.,
  • zażaleniem na zastosowanie wobec Pawła E. zabezpieczenia majątkowego.

Wszystkie zażalenia zostały przez Sąd oddalone jako niezasadne. W odniesieniu do wszystkich skarżonych przez obrońców decyzji prokuratora o zatrzymaniu podejrzanych, a także co do sposobu przeprowadzenia tych czynności przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Sąd stwierdził, że decyzje te były zasadne i legalne, a czynności zostały przeprowadzone prawidłowo.

W odniesieniu do zaskarżonych przez obrońców postanowień prokuratora w przedmiocie zastosowanych środków zapobiegawczych i zabezpieczenia majątkowego, Sąd stwierdził, że postanowienia te były legalne. W okolicznościach sprawy, a w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego toku postępowania, postanowienia te zasadnie zostały wydane przez prokuratora.

W odniesieniu do wszystkich podejrzanych, których dotyczyły skargi zażaleniowe, w sposób kategoryczny Sąd stwierdził, że zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych im przestępstw.

Wszyscy podejrzani stoją pod zarzutami przestępstw o charakterze korupcyjnym. Były Senator Józef P. podejrzany jest o dwukrotne przyjęcie korzyści majątkowej w łącznej kwocie 46 tysięcy złotych. Podejrzani Mirosław T., Paweł Ł. oraz Ryszard N. podejrzani są o wręczenia korzyści majątkowych w kwotach od 5 tysięcy złotych do 21 tysięcy 500 złotych.

źródło: Prokuratura Krajowa