Metropolia Śląska. Bez poprawek Senatu do ustawy o związku metropolitalnym

Senat nie zgłosił poprawek do ustawy o związku metropolitalnym dla województwa śląskiego; po podpisaniu jej przez prezydenta metropolia śląska stanie się faktem.

Utworzenie związku wykonującego część zadań publicznych od lat postulują samorządy konurbacji katowickiej. Przygotowana przez MSWiA ustawa dla woj. śląskiego ma zastąpić obowiązującą, przyjętą przez rząd PO-PSL i podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawę z 2015 r. o charakterze uniwersalnym, którą uchyla. Ta ostatnia ustawa nie została wdrożona – rząd nie przyjął wymaganych przez nią rozporządzeń, uznając, że ten akt ma wiele wad.

Według ustawy, związek metropolitalny ma być zrzeszeniem gmin woj. śląskiego charakteryzujących się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, który zamieszkują co najmniej 2 mln mieszkańców.

Związek ma wykonywać zadania publiczne w zakresie: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku, planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego, a także zrównoważonej mobilności miejskiej, metropolitalnych przewozów pasażerskich, współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku oraz promocji związku i jego obszaru.

Szef MSWiA Mariusz Błaszczak argumentował podczas prac sejmowych, że w Polsce istnieją dwie metropolie: warszawska i śląska. Zapowiedział, że opracowane zostaną także inne rozwiązania dla pozostałych ośrodków, będących aglomeracjami.

W Senacie za przyjęciem ustawy bez poprawek opowiedziało się w czwartkowym głosowaniu 58 senatorów, przeciw – 22, trzech wstrzymało się od głosu. Zabierający głos w dyskusji senatorowie byli zgodni, że takie rozwiązanie jest potrzebne aglomeracji górnośląskiej, wyrażali jednak obawy o marginalizację innych części woj. śląskiego i opowiadali się za możliwością tworzenia metropolii również w innych miejscach w Polsce.

Źródło: woj/Kurier PAP