72 proc. Polaków dobrze ocenia działalność policji i 55 proc. funkcjonowanie Kościoła katolickiego; poprawiły się oceny sądów, CBA, ZUS i NFZ – podaje wrześniowy sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS).

Według CBOS, opinie na temat funkcjonowania policji praktycznie nie uległy zmianom. Tak jak pół roku temu, pozytywne oceny o pracy funkcjonariuszy wyraża prawie trzy czwarte badanych (72 proc.), natomiast krytykuje ją co szósty (17 proc.).

55 proc. respondentów jest dobrego zdania o funkcjonowaniu Kościoła katolickiego, natomiast mniej niż jedna trzecia (31 proc.) ocenia je negatywnie.

Zadowoleniu z działania Kościoła – jak podkreśla CBOS – sprzyja w największym stopniu większa częstość praktyk religijnych, ale także prawicowe poglądy polityczne oraz starszy wiek. Częściej niż pozostali pozytywne opinie o Kościele wyrażają także uczniowie i studenci (63 proc.), gospodynie domowe (65 proc.), osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (66 proc.) oraz zasadniczym zawodowym (63 proc.).

Najwięcej negatywnych ocen Kościół rzymskokatolicki ma wśród pracowników administracyjno-biurowych (48 proc.), badanych o dochodach przekraczających 2000 zł na osobę w gospodarstwie domowym (42 proc.), nieuczestniczących w praktykach religijnych (61 proc.) oraz identyfikujących się z lewicą (51 proc.).

Oceny działalności związków zawodowych uległy od marca nieznacznemu pogorszeniu, choć nadal przeważa brak zdania w sprawie ich funkcjonowania. Najbardziej podzielone opinie dotyczą NSZZ „Solidarność” – blisko jedna trzecia badanych ocenia go dobrze (29 proc.), ponad jedna trzecia źle (34 proc.) i niemal tyle samo nie potrafi się odnieść do tej kwestii (36 proc.).

Wobec dwóch pozostałych central związkowych ponad połowa Polaków nie potrafi się ustosunkować, natomiast wśród osób, które w jakiś sposób oceniają te organizacje, częstsza jest krytyka niż aprobata. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych co czwarty badany ocenia negatywnie (26 proc.), a 19 proc. pozytywnie (spadek o 2 punkty procentowe od marca). Forum Związków Zawodowych 13 proc. respondentów ocenia dobrze (spadek o 3 punkty), a 18 proc. – źle. 69 proc. badanych nie potrafi zająć stanowiska wobec jego funkcjonowania.

Jak wynika z badań CBOS, od roku obserwowany jest wzrost notowań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który od lutego ma nową prezes. Od marca 2016 r. o 5 punktów procentowych wzrosło zadowolenie z funkcjonowania tej instytucji (do 39 proc.), co jest najwyższym wynikiem od 2011 r. Jednocześnie spadł udział ocen negatywnych (o 3 punkty, do 43 proc.) i odsetek uchylających się od odpowiedzi (18 proc.)

mp/Kurier PAP

Zobacz również: