Byłem ostatnio na konferencji w ośrodku konferencyjnno-wypoczynkowym. Miałem wynajęty pokój w tym ośrodku. Niestety w trakcie pobytu zaginął mój iPad i dysk zewnętrzny. Obsługa hotelu po zgłoszeniu kradzieży poinformowała, że w regulaminie, który jest udostępniony w recepcji znajduje się informacja, że hotel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokoju hotelowym. Wezwałem policję. Czy mogę żądać od hotelu jakiegoś odszkodowania.
                                                                                          Rafał J.
Osoby prowadzące hotele ponoszą surową odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez gościa, a właściciel hotelu nie może swojej odpowiedzialności ograniczyć ani wyłączyć. Oczywiście w przypadku, gdy szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej lub w skutek siły wyższej albo powstała wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła, była u niego zatrudniona albo go odwiedzała, to odpowiedzialność hotelu zostanie wyłączona.   W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów wniesionych na teren hotelu, w którym był Pan gościem, właściciel będzie zobowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody. Jego odpowiedzialność będzie jednak ograniczona, względem jednego gościa, do wysokości stukrotnej należności za dostarczone mu mieszkanie, liczonej za jedna dobę. Jednakże odpowiedzialność za każdą rzecz nie może przekraczać pięćdziesięciokrotnej wysokości tej należności. Należne odszkodowanie nie może być oczywiście wyższe, od wartości utraconej rzeczy wniesionej lub obniżenia wartości na skutek uszkodzenia rzeczy. Odpowiedzialność w pełnym zakresie, właściciel może ponosić np. w sytuacji, gdy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa jego lub osoby u niego zatrudnionej. Właściwym było zawiadomienie obsługi hotelu o zaistniałym zdarzeniu, gdyż zaniechanie tego obowiązku doprowadzi do wygaśnięcia odpowiedzialności właściciela hotelu. Niezwłoczne zawiadomienie o szkodzie nie jest oczywiście konieczne, gdy szkoda ta została wyrządzona przez hotelarza (albo personel) lub gdy rzecz została przyjęta przez hotel na przechowanie.
Podstawa prawna: Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
Kancelaria Radcy Prawnego, Kalina Kisiel-Bartoszewicz, kom.500-020-048

Zobacz również: