Minister Błaszczak stanowczy jak nigdy! Oto co ma do przekazania Komisji Europejskiej!

1

-Polska konsekwentnie podtrzymuje stanowisko sprzeciwiające się mechanizmowi relokacji. To rozwiązanie jest błędne i zagraża bezpieczeństwu. Po raz kolejny podkreślam, że bezpieczeństwo narodowe pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzialności każdego państwa członkowskiego – powiedział minister Mariusz Błaszczak. Szef MSWiA podpisał kolejną odpowiedź na zarzuty Komisji Europejskiej dotyczące nieprzyjmowania imigrantów do Polski.

Zdaniem MSWiA Komisja nie wzięła pod uwagę argumentacji strony polskiej. W dokumencie wskazane zostały systemowe braki w mechanizmie wykonywania decyzji o relokacji, które nie pozwalają na zapewnienie odpowiednich gwarancji bezpieczeństwa. Komisja Europejska uważa, że obie decyzje zapewniają wystarczające mechanizmy weryfikacyjne. W ocenie Polski twierdzenie to jest nieprawdziwe – od pierwszego momentu obowiązywania decyzji niemal wszystkie państwa członkowskie wyraźnie wskazywały na znaczące niedociągnięcia i celowe działania strony włoskiej, uniemożliwiające przeprowadzenie skutecznego sprawdzenia wnioskujących. Polska nie była w stanie zweryfikować tożsamości kandydatów do relokacji z Włoch oraz osób przebywających w Grecji. Pozbawiono ją zatem podstawowego środka umożliwiającego dokonanie oceny wiarygodności wnioskodawców.

Można stwierdzić, że Komisja Europejska nie ustosunkowała się w swojej korespondencji do wielu przytoczonych przez Polskę w swojej poprzedniej korespondencji argumentów. Może to świadczyć o dogmatycznym podejściu do zajętego wcześniej stanowiska m.in sprawie mechanizmu relokacji uchodźców.

W odpowiedzi rządu RP do Komisji Europejskiej wyraźnie zaznaczono, że Polska nie zgadza się na przekraczanie traktatowych uprawnień KE do ingerowania w kompetencje krajowe w zakresie bezpieczeństwa, integracji i kwestii socjalnych. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) jednoznacznie potwierdza, że bezpieczeństwo narodowe pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzialności każdego państwa członkowskiego. Również Trybunał Sprawiedliwości wielokrotnie wskazywał, że to państwa członkowskie mają obowiązek podjęcia środków zmierzających do zagwarantowania ich bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego oraz że jedynie państwa członkowskie są kompetentne w zakresie utrzymania porządku publicznego i zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego. Polityka bezpieczeństwa należy zatem do poszczególnych państw, a nie do polityki wspólnotowej.

– Paryż, Sztokholm, Bruksela, Berlin, Manchester, Barcelona. W ile europejskich miast mają jeszcze uderzyć terroryści, żeby Unia Europejska się obudziła? Żeby Komisja Europejska wreszcie przyznała, że przyjmowanie „na oślep” wszystkich, którzy dopłyną do europejskich wybrzeży jest zakładaniem Europie pętli na szyję. Komisja Europejska zbagatelizowała nasz argument o wywołaniu czynnika przyciągającego kolejne fale migrantów (tzw. pull factor) poprzez te decyzje. Zastanawia nas, dlaczego KE nie odniosła się do tego argumentu, chociaż nieustannie twierdzi, iż kryzys nadal trwa i konieczne są dalsze działania relokacyjne – zaznaczył minister Mariusz Błaszczak.

Polska konsekwentnie stoi na stanowisku, że kluczem do rozwiązania problemów migracyjnych jest działanie u źródła – czyli tam, gdzie rodzi się migracja. Dlatego też w odpowiedzi przekazanej do Komisji Europejskiej podkreślono, że działania podejmowane przez Unię Europejską powinny opierać się na współpracy z państwami trzecimi położonymi wzdłuż szlaków migracyjnych, budowaniu ich zdolności w dziedzinie azylu i zarządzania migracją oraz pomocy humanitarnej dla uchodźców udzielanej w pobliżu krajów ich pochodzenia. Niezmiernie ważne jest również wzmacnianie ochrony granic zewnętrznych UE i walka z przemytnikami migrantów oraz handlarzami ludźmi. W odpowiedzi do Komisji Europejskiej podtrzymany został także argument dotyczący problemu tzw. ruchów wtórnych. Odgórne narzucenie państwa, do którego osoby relokowane trafiają często wbrew swojej woli, powoduje, że część takich osób będzie przemieszczać się do innych państw członkowskich. Proceder ten ma ciągle miejsce i wnioskodawcy traktują relokacje, jako narzędzie do uzyskania ochrony międzynarodowej, a następnie udania się do kraju docelowego. Takie przemieszczanie się jest spowodowane różnicami poziomu życia w poszczególnych państwach np. dotyczącymi rynków pracy, dostępu do mieszkań czy wysokości świadczeń socjalnych.

– Narzucone Polsce terminy odbiegają od tych zwyczajowo przyjętych, co skutkuje pewnymi niedociągnięciami wskazanymi wcześniej w odpowiedziach Komisji Europejskiej. Widzimy tu pewną analogię z pośpiechem przyjmowania decyzji relokacyjnych, które w sposób widoczny obarczone są licznymi błędami wynikającymi właśnie z przyjętego przez KE pospiesznego trybu – podkreślił szef MSWiA.

Polska wspiera niesienie pomocy humanitarnej i ochronę zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Polski rząd jest solidarny wobec naszych partnerów m.in. poprzez wzmacnianie ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Pomoc możliwa jest np. w ramach operacji inicjowanych przez FRONTEX. Dodatkowo, Polska w stale rosnącym stopniu angażuje się w pomoc humanitarną na rzecz państw trzecich szczególnie dotkniętych skutkami kryzysu.

źródło: MSWiA

1 KOMENTARZ

 1. # 2251
  …Holokaust…
  Nowa dostawa
  Do medycznego
  Eksperymentowania.
  Autor Janwid.
  August. 22/2017.

  # 2174
  …Dos’wiadczenie…
  W oparciu
  O historyczne dos’wiadczenie
  Uciekinierom wysylam ostrzez’enie
  Z’e uchoz’co’w nie przyjmujemy
  Bo to be,dzie zaproszenie na
  Ponowne historii w „Polskich”
  Obozach zaglady powto’rzenie.
  Autor Janwid.June,26/2017
  ==
  Ku przypomnieniu.
  # 1816
  Wszyscy co do Polski
  zapraszaja, niech najpierw
  moja, rade, z wiersza przeczytaja,.
  Janwid.

  # 1619
  …Szczera Rada…
  Radze, Braciom z oddali
  By Polske, jako miejsce
  Osiedlenia zawsze omijali.

  Historia pokazala
  Z’e nawet szes’c’set
  Lat w Polsce przebywania
  Nie doprowadzi do zintegrowania.

  600 lat temu
  Bylis’my zmuszeni
  Przyja,c’ tych co z Europy
  Przed pogromami do Polski uciekali.

  Ucieczka na nic sie, zdala bo Europa
  Czystki uciekinierom i ich obron’com
  W Polsce podste,pnie zgotowala.

  W oparciu o to dos’wiadczenie
  Uciekinierom wysylam ostrzez’enie
  Z’e uchoz’co’w nie przyjmujemy
  Bo to be,dzie zaproszenie na
  Ponowne historii w „Polskich”
  Obozach zaglady powto’rzenie.

  Autor Janwid.Sept,09/2015
  Pierwszy z’olnierz „Krasulapakt”.

  # 1329
  …Dos’wiadczenie…

  Odnos’nie
  Udzielania schronienia
  To mamy zle dos’wiadczenia,
  Kto’re skon’czyly sie, roszczeniami
  Chronionych z naszej gos’ciny
  Wiecznie niezadowolonych.

  W oparciu o to dos’wiadczenie
  Dziwne jest innych krajo’w
  Zdziwienie z’e schronienia
  Nie udzielamy bo zle
  Dos’wiadczenia
  Jako Polacy
  Mamy.

  Autor Janwid.Sept.01/2015

  # 1329
  … Experience …

  In relation to
  The Provision of shelter
  We have had bad experiences
  Which end with those
  Protected through our hospitality
  Eternally dissatisfied.

  Based on this experience
  Strange is the other country’s
  Astonishment about how
  We do not give shelter because
  We have had bad experience
  As a abused Poles.

  Author Janwid.Sept.01/2015

  http://niezlomni.com/szkolna-wycieczka-muzulmanow-z…/

  ///

ZOSTAW ODPOWIEDŹ