Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu skierował do Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko byłemu prokuratorowi z Poznania Sebastianowi Z. Został on oskarżony o popełnienie 128 przestępstw.
Sebastian Z. został oskarżony o wielokrotne przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w związku z pełnioną funkcją prokuratora w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 231 par. 2 kodeksu karnego).
Prokuratura zarzuciła mu także oszustwa (art. 286 par. 1 kodeksu karnego). Polegały one na wyłudzeniach, bądź usiłowaniach wyłudzeń, pieniędzy z tytułu rzekomych opłat związanych z prowadzonymi bądź nadzorowanymi przez prokuraturę postępowaniami przygotowawczymi, np. z tytułu rzekomych kosztów postępowania, świadczeń na cele społeczne, bądź świadczeń na rzecz osoby pokrzywdzonej przestępstwem.
10 zarzutów dotyczy żądania, w związku z pełnioną funkcją prokuratora, korzyści majątkowych w zamian za wykonanie czynności służbowej, np. za zwrot zatrzymanego w toku postępowania prawa jazdy. Chodzi o przestępstwa z art. 228 par. 4 kodeksu karnego.
Wyłudzone bądź żądane przez oskarżonego kwoty mieściły się w przedziale od 480 złotych do 20 tysięcy złotych. Łącznie Sebastian Z. wyłudził bądź usiłował wyłudzić kwotę 250 tysięcy złotych.
Wszystkie przestępstwa, o które został oskarżony Sebastian Z., zostały popełnione w związku z pełnieniem przez niego, w okresie od połowy 2009 roku do połowy 2013 roku, funkcji prokuratora jednej z Prokuratur Rejonowych w Poznaniu.
W toku postępowania przygotowawczego wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 49 tysięcy złotych i dozoru Policji. Na jego mieniu dokonano też zabezpieczenia majątkowego roszczeń postępowania karnego.
W sprawie przesłuchano kilkuset świadków i zgromadzono bardzo obszerny materiał dowodowy, który znajduje się w ponad 300 tomach akt.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa
 

Zobacz również: