Zachęcamy do zapoznania się z raportem przygotowanym na podstawie badania opinii i świadomości mieszkańców gmin położonych po południowo-wschodniej stronie Kampinoskiego Parku Narodowego na temat korzyści i walorów wynikających z mieszkania w otulinie Parku.
Wywiady ankietowe przeprowadzono z mieszkańcami gmin Izabelin, Stare Babice, Leszno oraz Łomianki. Ankieta w wersji elektronicznej była również dostępna online.
Badanie miało na celu poznanie:
świadomości korzyści płynących z zamieszkiwania obszarów należących do otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego;
dostrzeganych problemów oraz zagrożeń dla środowiska przyrodniczego występujących na terenie ankietowanych gmin;
niekorzystnych zmian związanych z dotychczasową ingerencją człowieka w środowisko Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny;
stosowanych zabiegów na własnych podwórkach, w ogródkach;
ewentualnych barier dla wprowadzenia rozwiązań i sposobów postępowania bardziej korzystnych dla środowiska;
zainteresowania aktualną ofertą edukacyjną Kampinoskiego Parku Narodowego.
Najważniejsze wnioski z badania:
Bliskość Kampinoskiego Parku Narodowego jest istotnym czynnikiem wpływającym na osiedlenie się respondentów w jego otulinie i ma pozytywny wpływ na ich życie. Najczęściej wskazywaną korzyścią z mieszkania w pobliżu lasu wskazywaną przez ankietowane osoby była możliwość aktywności fizycznej (przede wszystkim spacerów) i bliskość dzikiej przyrody. Najważniejszą niedogodnością z punktu widzenia respondentów okazała się trudność w transporcie do miejsca pracy.
Ankietowani w dużej mierze nie zdają sobie sprawy z wielu zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z ingerencji człowieka. Wśród wskazanych zagrożeń dominują te związane z jakością powietrza, czy zaśmiecaniem lasu, zaś stosunkowo niewielu respondentów zwróciło uwagę na zagrożenia wobec zwierząt.
Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy respondenci zdają sobie sprawę z faktu, że ich posesje mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla otaczającego je leśnego ekosystemu, gdyż prawie 100% ankietowanych jest zdania, że nie szkodzi przyrodzie. Równocześnie wiele osób deklaruje, że posiada w ogrodach obce gatunki roślin, korzysta z kosiarek spalinowych do pielęgnacji trawników i otacza posesje wysokimi, często ostro zakończonymi ogrodzeniami.
Można zauważyć duże zainteresowanie przyjaznymi dla środowiska rozwiązaniami, które można zastosować w ogrodzie lub na posesji. Ankietowani deklarowali chęć poszerzenia swojej wiedzy m.in. na temat uprawy ziół w kuchni i lecznictwie, tworzenia ogrodów deszczowych, łąk kwietnych oraz naturalnej ochrony roślin.
– W badaniu wzięło udział niemal 400 osób z gmin Izabelin, Leszno, Łomianki oraz Stare Babice. Wszystkim, którzy wzięli udział w ankiecie bardzo dziękujemy. Wyniki badania stanowią cenne źródło informacji na temat odbiorców projektu „Moja Puszcza”. Dzięki nim będziemy mogli lepiej dostosować charakter prowadzonych działań do potrzeb i oczekiwań lokalnych społeczności – wyjaśnia Agata Golec, koordynatorka projektu. Dotyczy to między innymi cyklu warsztatów „Przestrzeń przyjazna przyrodzie”, z których pierwsze odbędą się już jesienią tego roku.

Zobacz również: