Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie dopuszczali się licznych oszustw skarbowych, uchylali się od opodatkowania podatkiem akcyzowym i podatkiem od towarów i usług, a także prali brudne pieniądze.
Do popełniania tych przestępstw dochodziło przy obrocie olejem smarowym i nieuprawnioną zmianą jego przeznaczenia.
Łączna kwota strat z tytułu wyłudzenia podatku VAT i podatku akcyzowego przekracza 40 milionów złotych.
Co zarzuca się podejrzanym
W toku śledztwa 13 lipca 2017 roku zatrzymano kolejne dwie osoby zamieszane w przestępczy proceder – Dariusza Ch. i Grażynę P.
Zatrzymani co najmniej od stycznia 2017 roku do 22 czerwca 2017 roku podejmowali czynności udaremniające stwierdzenie przestępczego pochodzenia środków pieniężnych. Ich działania polegały na nabyciu za kwotę ponad 2 milionów złotych kilkudziesięciu tysięcy udziałów ustalonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej na terenie województwa mazowieckiego. Spółka ta zajmowała się produkcją wyrobów z mięsa. Jest ona jednym z podmiotów gospodarczych kontrolowanych przez członków grupy przestępczej. Nabycie udziałów przez podejrzanych nastąpiło ze środków pochodzących z przestępstwa.
Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej w Warszawie prokurator ogłosił im zarzuty prania brudnych pieniędzy (art. 299 par. 1, 5 i 6 kodeksu karnego).
Majątek sprawców został zabezpieczony
W sprawie tej wobec innych podejrzanych – Leszka P. i Jacka Ż. – prokurator zastosował zabezpieczenie majątkowe, stosując art. 45 par. 2 kodeksu karnego dotyczący konfiskaty rozszerzonej. Ponadto prokurator dokonał zajęcia udziałów przedsiębiorstwa, które formalnie nie stanowią własności tych sprawców.
Prokurator dokonał zabezpieczenia poprzez zajęcie ruchomości w postaci między innymi luksusowych samochodów, pieniędzy w polskiej i obcej walucie, złotej i srebrnej biżuterii, złotych monet, a także tirów wraz z cysternami. Prokurator zajął również łącznie 86 tysięcy udziałów w spółce nienależącej do sprawców o łącznej wartości 4 miliony 300 tysięcy złotych i wynikających z nich wierzytelności. Udziały te rzeczywiście należały bowiem do podejrzanych Leszka P. i Jacka Ż., a tylko formalnie posiadali je podejrzani Dariusz Ch. i Grażyna P. Spółka, której udziały zostały zajęte, dobrze prosperuje na terenie województwa mazowieckiego, produkuje wyroby z mięsa i, jak ustalono w śledztwie, jest kontrolowana przez członków grupy przestępczej.
Zastosowane przez prokuratora zabezpieczenia majątkowe zostały dokonane na poczet grożącego podejrzanym przepadku równowartości korzyści majątkowych osiągniętych z popełnionych przestępstw, na poczet grożących im kar grzywny, na poczet uiszczenia uszczuplonych czynami zabronionymi należności publicznoprawnych w postaci podatku akcyzowego oraz podatku VAT oraz na poczet orzeczenia o kosztach sądowych.
Możliwość takiego szerszego zabezpieczenia majątku sprawców przestępstw już na etapie postępowania przygotowawczego została wprowadzona ustawą z 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 768), która obowiązuje od 27 kwietnia 2017 roku.
Faktycznymi właścicielami spółki byli podejrzani
Z ustaleń śledztwa wynika, że na mocy potwierdzonej notarialnie umowy z 15 maja 2017 roku podejrzani Dariusz Ch. i Grażyna P. nabyli łącznie 86 tysięcy udziałów w spółce o łącznej wartości 4 miliony 300 tysięcy złotych. Analiza uzyskiwanych przez nich dochodów potwierdza, że byli oni jedynie figurantami, zaś faktycznymi nabywcami tych udziałów byli podejrzani Leszek P. i Jacek Ż., którzy wyasygnowali na ten cel część środków finansowych pochodzących z przestępczego procederu.
Z zeznań świadków przesłuchanych w toku śledztwa wynika również, że faktycznie firmą zarządzali podejrzani Leszek P. i Jacek Ż.
Prokuratorskie zarzuty usłyszało 26 osób
W toku wielowątkowego i wieloosobowego śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie prokuratorskie zarzuty usłyszało już 26 osób. Wobec 13 podejrzanych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Jeden z podejrzanych odbywa karę pozbawienia wolności orzeczoną w innej sprawie.
Wobec podejrzanych przebywających na wolności stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych w wysokości między innymi 100 tysięcy złotych i 150 tysięcy złotych, zakazy opuszczania kraju oraz dozory Policji.
Na mieniu wszystkich podejrzanych dokonano dotychczas zabezpieczeń majątkowych przekraczających kwotę 10 milionów złotych.
Olej smarowy sprzedawano jako napędowy
Warszawskie śledztwo obejmuje przestępstwa związane z obrotem olejem smarowym sprzedawanym jako olej napędowy. Dotyczy ono także wykorzystywania przez członków zorganizowanej grupy przestępczej kontrolowanych przez siebie podmiotów gospodarczych dla uchylania się od opodatkowania podatkiem akcyzowym. Sprawcy podawali także nieprawdę w złożonych deklaracjach dla podatku od towarów i usług VAT – 7 i w ten sposób obniżali podatek należny z tytułu sprzedaży ponad 20 milionów litrów oleju smarowego o podatek naliczony z nierzetelnych faktur dokumentujących nabycie tego oleju, które w rzeczywistości nie miało miejsca.
Sprawa ma charakter rozwojowy. Cały czas gromadzony jest materiał dowodowy i ustalane są pozostałe osoby i podmioty gospodarcze mające związek z ujawnionymi przestępstwami.
Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Olsztynie, a także przy współpracy z funkcjonariuszami z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Olsztynie.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Zobacz również: