Złożyłem do urzędu skarbowego wniosek o umorzenie mojej zaległości podatkowej. Mam bardzo trudną sytuację. Naczelnik Urzędu Skarbowego odmówił umorzenia. Złożyłem odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej, ale obawiam się, że on też może odmówić umorzenia zaległości. Czy jeżeli tak się stanie, to już nic nie da się zrobić?
Tadeusz F.
Decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, jako organu II instancji, o ile oczywiście będzie dla Pana niekorzystna, będzie Pan mógł zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarga powinna zostać złożona w nieprzekraczalnym 30-dniowym terminie. Złożenie skargi w późniejszym terminie spowoduje odrzucenie skargi.
Skarga powinna zawierać oznaczenie sądu, do którego jest adresowana, imię i nazwisko lub nazwę podmiotu skarżącego czy też imię i nazwisko oraz nazwę firmy, nazwę organu, którego decyzja jest skarżona, wskazanie zaskarżonej decyzji, oznaczenie rodzaju pisma, treść wniosku, czyli o co wnosimy, oraz wskazanie wartości przedmiotu skargi, podpis skarżącego, a także spis załączników. Skarga powinna zostać również należycie opłacona.
Poza tym skarga powinna wskazywać szczegółowe oznaczenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Należy więc opisać z czym skarżący się nie zgadza oraz jakie jest jego stanowisko w sprawie, a w razie konieczności należy powołać odpowiednie dowody. Wobec braku szczegółowych informacji o stanie faktycznym, trudno przesądzić, jakie zarzuty mogłyby stanowić podstawę skargi.
Podstawa prawna: Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz, radca prawny
Kancelaria Radcy Prawnego
Kalina Kisiel-Bartoszewicz, Francuska 26 lok. 11,  Warszawa, kom.500-020-048

 

Zobacz również: