Mój brat bierze kredyt. Chce go zabezpieczyć na jednej z moich nieruchomości. Wstępnie się zgodziłem, jednak mam pewne wątpliwości. Jeżeli brat przestanie spłacać kredyt, to czy mój cały majątek będzie zagrożony, czy tylko nieruchomość, na której będzie hipoteka?
Michał C.
Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, jednym ze sposobów rzeczowego zabezpieczania wierzytelności, która może zostać m.in. ustanowiona na nieruchomości zgodnie z treścią art. 65 u.k.w.h. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości – tj. hipoteką.
O ile nie będzie Pan współkredytobiorcą, a jedynie umożliwi Pan bratu zabezpieczenie kredytu na nieruchomości, Pańska odpowiedzialność z tego tytułu będzie ograniczona. Nie będzie Pan za spłatę zobowiązania odpowiadał całym swoim majątkiem, a jedynie tym składnikiem majątku, na którym dokonano zabezpieczenia. Jeżeli Pański brat przestałby spłacać kredyt, to ewentualna egzekucja z Pańskiej nieruchomości będzie możliwa dopiero po uzyskaniu przez wierzyciela przeciwko Panu tytułu wykonawczego.
W orzeczeniu takim powinno znaleźć się zastrzeżenie, że przysługuje Panu prawo do powołania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczenie odpowiedzialności do przedmiotu zabezpieczenia.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U.2017.0.1007 t.j ), Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego, Kalina Kisiel-Bartoszewicz,  Francuska 26 lok. 11, Warszawa, kom.500-020-048

Zobacz również: