fot. Krzysztof Sitkowski KPRP
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Prawa o ustroju sądów powszechnych z 23 marca 2017 r. Obecnie to minister sprawiedliwości będzie zwierzchnikiem dyrektorów sądów.

Obecnie zwierzchnikiem dyrektora jest prezes sądu. Zgodnie z nowelą, dyrektor sądu będzie powoływany i odwoływany przez ministra sprawiedliwości, bez wniosku prezesa sądu i bez obowiązku przeprowadzenia konkursu na to stanowisko.

Dyrektorzy sądów funkcjonują we wszystkich sądach apelacyjnych, okręgowych oraz w sądach rejonowych, w których orzeka więcej niż 10 sędziów. Są przełożonymi pracowników sądów niebędących sędziami (protokolanci, pracownicy sekretariatu), zarządzają oddziałami finansowymi i zamówień publicznych; nie mogą jednak wpływać na orzecznictwo sądów.

Czynności prezesa sądu wywołujące skutki finansowe nieujęte w planie finansowym sądu będą wymagały, dla ich ważności, uprzedniej akceptacji dyrektora sądu. Akceptacji wymagać nie będą jedynie zarządzenia dotyczące kosztów sądowych orzeczonych przez sąd. Prezes sądu wykonuje w stosunku do dyrektora sądu czynności z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla ministra.

Ministerstwo Sprawiedliwości, w którym powstała nowelizacja, argumentowało, że procedury konkursowe przy wyborze kandydatów na dyrektorów były długotrwałe i często hamowały możliwość szybkiego i skutecznego obsadzenia tych stanowisk. Mimo, że dyrektora sądu formalnie powoływał minister sprawiedliwości, to niejednokrotnie musiał on czekać na wynik działania komisji konkursowej, powołanej przez prezesa. Utrudniało to sprawne zarządzanie sądami.

Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny