Prokuratura podejmuje szereg działań, które mają na celu zapobieżenie bezprawnym skutkom tzw. dzikiej reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.
Przykładem takich działań prokuratorów może być pozew wniesiony przez prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Warszawie do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe. Dotyczy on nieruchomości położonej przy ulicy Stalowej 25 w Warszawie.
W pozwie tym prokurator domaga się uznania, że umowa przeniesienia współwłasności nieruchomości, zawarta w formie aktu notarialnego, jest nieważna z uwagi na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, tzn. zasadą uczciwości i przyzwoitości.
Prokurator domaga się również uznania, że umowa sprzedaży praw i roszczeń, zawarta w formie aktu notarialnego, również jest nieważna z uwagi na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, tzn. zasadą uczciwości i przyzwoitości.
W pozwie prokurator wniósł o zabezpieczenie roszczenia poprzez ustanowienie zakazu zbywania i obciążania w całości i w części nieruchomości położonej przy ulicy Stalowej 25 w Warszawie. Wniósł także o wpisanie ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Rażąco niewspółmierne świadczenia stron
W sprawie tej umową z 28 listopada 2012 roku Jadwiga R. i Krystyna R.-K. sprzedały pozwanemu Rafałowi B. całe przysługujące im prawa i roszczenia, w tym odszkodowawcze, do nieruchomości położonej przy ulicy Stalowej 25 w Warszawie. Wynikały one z art. 7 dekretu z 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na terenie m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 2279 z późn. zm.). Z tytułu sprzedaży kobiety miały otrzymać kwotę 30 tysięcy złotych. W rzeczywistości wartość samego budynku znajdującego się na tej nieruchomości wynosi 756 tysięcy złotych, co wprost wynika z aktu notarialnego zawartego przez strony. Do tej kwoty należy doliczyć wartość prawa użytkowania wieczystego działki, która wynosi około 4 tysięcy złotych za metr kwadratowy.
W ocenie prokuratora wzajemne świadczenia stron były rażąco niewspółmierne.
Z zeznań kobiet – Jadwigi R. i Krystyny R.-K. wynika, że przy podpisywaniu aktu notarialnego, na mocy którego m.in. przeniosły współwłasność nieruchomości przy ulicy Stalowej 25 w Warszawie oraz sprzedały prawa i roszczenia, nie miały świadomości, co do rzeczywistej wartości tej nieruchomości oraz co do wartości roszczeń. Zeznały one ponadto, że z tytułu sprzedaży nie otrzymały kwoty 30 tysięcy złotych.
Z zeznań pozwanego Rafała B. wynika zaś, że ekwiwalentem za świadczenie wzajemne było wykończenie mieszkania położonego w K. Według jego zeznań wyposażenie i wykończenie tego mieszkania miało go kosztować 50 tysięcy złotych.
Czynności prawne są nieważne
W ocenie prokuratury dokonane czynności prawne są nieważne z mocy prawa. Są one bowiem sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, przede wszystkim z zasadami uczciwego i przyzwoitego postępowania w obrocie gospodarczym. Nie można bowiem uznać za uczciwe i przyzwoite zawieranie umowy, na mocy której jedna ze stron, mając świadomość, że wartość nieruchomości jest ogromna, oferuje drugiej stronie kwotę jedynie 30 tysięcy złotych. Czynność taka jest skrajnie nieuczciwa.
Istotny jest również fakt, że kobiety, z którymi pozwany zawarł umowę, w dacie składania oświadczeń woli były osobami schorowanymi i w podeszłym wieku.
W ocenie prokuratury całość okoliczności sprawy świadczy o tym, że zawarte umowy są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Zgodnie z art. 58 par. 2 kodeksu cywilnego nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
Specjalne zespoły prokuratorów
Pozew dotyczący nieruchomości położonej przy ulicy Stalowej 25 w Warszawie został wniesiony przez prokuratora wchodzącego w skład specjalnego zespołu prokuratorów podejmujących działania cywilnoprawne i administracyjnoprawne w związku z tzw. dziką reprywatyzacją nieruchomości w Warszawie. Zgodnie z decyzją I Zastępcy Prokuratora Generalnego – Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego od 17 października 2016 roku takie specjalne zespoły prokuratorów funkcjonują w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie oraz w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu.
Wszystkie działania podejmowane w sprawach związanych z tzw. dziką reprywatyzacją nieruchomości położonych na terenie m. st. Warszawy koordynowane są w Prokuraturze Krajowej. Pracami zespołu koordynującego kieruje I Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy. W jego skład wchodzą doświadczeni prokuratorzy specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa – nie tylko karnego, ale także cywilnego, administracyjnego i gospodarczego.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa