Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku skierował do Sądu Okręgowego w Gdańsku i do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku trzy akty oskarżenia łącznie przeciwko 43 osobom. Przestępstwa objęte aktami oskarżenia miały związek z ubieganiem się o zawarcie umów najmu mieszkań komunalnych z puli Urzędu Miasta w Gdańsku.
Na ławie oskarżonych zasiądą 34 osoby oskarżone o wręczanie korzyści majątkowych, w zamian za podjęcie czynności zmierzających do bezprawnego uzyskania prawa do komunalnego lokalu mieszkalnego. Oskarżonych zostało także 5 byłych urzędniczek Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Prokurator zarzuca im przyjmowanie korzyści majątkowych w związku z pełnioną funkcją, w zamian za realizację czynności zmierzających do bezprawnego zawarcia umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego. Miały być one zawarte z naruszeniem zasad określonych w Uchwale Rady Miasta z 25 marca 2004 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska. Oskarżonych jest także 4 pośredników pomiędzy przekazującymi, a przyjmującymi korzyści majątkowe.
Sześciu oskarżonym, w tym trzem byłym urzędniczkom, prokurator zarzucił działanie w zorganizowanej grupie przestępczej.
Wobec sześciu innych podejrzanych postępowanie zawieszono, gdyż nie jest znane miejsce ich pobytu.
Oskarżonym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, kara grzywny, a także przepadek równowartości korzyści majątkowych uzyskanych z popełnienia przestępstw. Na poczet grożących kar i roszczeń finansowych zabezpieczono mienie oskarżonych o wartości 510 tysięcy złotych.
W toku postępowania przeanalizowano dokumenty ponad 2 tysięcy spraw zainicjowanych wnioskiem osób zainteresowanych zawarciem umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego z lat 2007-2013. Ustalenia śledztwa wykazały, że w latach 2008-2010 w Gdańsku doszło do zawarcia 14 umów najmu mieszkań komunalnych, w zamian za korzyści majątkowe przyjmowane przez pięciu urzędników urzędu miejskiego.
Osoby, które zamierzały zawrzeć umowę najmu mieszkania komunalnego, a nie spełniały wymaganych warunków, docierały do pośredników, którzy oferowali możliwości „załatwienia sprawy” za określoną kwotę pieniędzy. Zainteresowani wręczali pośrednikom wskazane przez nich kwoty pieniędzy – od 2 do 57 tysięcy złotych. Kwoty łapówek uzależnione były od wielkości, usytuowania i stanu technicznego mieszkania, a także od stopnia zaawansowania formalności prawno-administracyjnych niezbędnych do zawarcia umowy najmu.
Pośrednicy kontaktowali się z urzędniczkami Urzędu Miejskiego w Gdańsku i przekazywali im część zainkasowanych pieniędzy. Śledztwo wykazało, że pośrednicy przyjęli nie mniej niż 925 tysięcy 600 złotych, z czego urzędnikom przekazano nie mniej niż 785 tysięcy 600 złotych.
Urzędniczki, po przyjęciu pieniędzy, weryfikowały przekazane im dokumenty. Czasami proponowały uzupełnienie załączników do wniosku i innych dokumentów. Następnie przygotowywały pakiet dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego i przedstawiały do akceptacji Wiceprezydenta Miasta lub Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Po tej akceptacji najemca podpisywał umowę najmu komunalnego lokalu mieszkalnego z przedstawicielem Biura Obsługi Mieszkańców Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.
Śledztwo wykazało, że pakiety dokumentów przygotowane przez oskarżone do akceptacji Wiceprezydenta Miasta lub Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, każdorazowo były poprawne pod względem formalnym i nie wzbudzały żadnych zastrzeżeń. Zawierały wszystkie niezbędne dokumenty i załączniki. W śledztwie ustalono jednak, że niektóre dokumenty były podrobione, bądź poświadczały nieprawdę. Zebrano dowody popełnienia 39 przestępstw podrobienia dokumentów lub posługiwania się fałszywymi dokumentami.
Zastosowano klauzulę niekaralności
Prokurator wszczął śledztwo na podstawie materiałów Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Gdańsku. Zawierały one przesłuchania dwóch pośredników opisujących mechanizm przestępstwa. Pośrednicy ci zgłosili się do CBŚP, ponieważ niektóre z osób wręczających korzyści majątkowe, pomimo obietnic i starań pośredników, przez dłuższy czas nie mogły zawrzeć umów najmu mieszkania komunalnego. Powodowało to frustrację osób wręczających pieniądze. Na pośrednikach próbowały one wymusić doprowadzenie do zawarcia umów najmu lokali komunalnych lub do zwrotu przekazanych im środków. Pieniądze te zostały już przekazane urzędniczkom.
W dalszej kolejności, po odezwach prokuratury w środkach masowego przekazu, do CBŚP i do prokuratury zgłosiły się niektóre z osób wręczających korzyści majątkowe. Osoby te złożyły szczegółowe zeznania na temat swojego udziału w procederze. Sprawcy ci – łącznie 16 osób – skorzystali z klauzuli niekaralności przewidzianej w art. 229 par. 6 kodeksu karnego i w art. 230a par. 3 kodeksu karnego. Zgodnie z tymi przepisami sprawca nie podlega karze, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział. Czyny tych osób nie zostały objęte aktami oskarżenia.
PK

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ