Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku skierował do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko sześciu mężczyznom oskarżonym o popełnienie przestępstw o charakterze korupcyjnym.

 Propozycje korupcyjne

Prokurator zarzucił oskarżonym, że 28 kwietnia 2014 roku w Gdańsku wręczyli Dyrektorowi Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa korzyść majątkową w kwocie 90 tysięcy złotych. Ponadto stoją oni pod zarzutami składania w dniach 29 stycznia 2014 roku i 9 kwietnia 2014 roku obietnic udzielenia korzyści majątkowej w łącznej kwocie 5 milionów 947 tysięcy 500 złotych.

Pieniądze te zostały i miały zostać wręczone w zamian za wypłatę na rzecz jednej ze spółek pomocy finansowej ze środków publicznych w łącznej kwocie 320 milionów złotych. Ponadto osoby korumpujące liczyły na wydanie korzystnej dla jednej ze spółek decyzji o wypłacie pomocy finansowej ze środków publicznych w łącznej kwocie 76 milionów 500 tysięcy złotych, która wcześniej została wstrzymana.

Dyrektor Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni o składanych mu propozycjach korupcyjnych niezwłocznie powiadomił przedstawicieli organów ścigania. Dzięki temu oskarżeni zostali ujęci na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa.

Nielegalna pomoc finansowa

W śledztwie ustalono, że 24 października 2008 roku doszło do utworzenia grupy producentów rolnych. Nowopowstały podmiot gospodarczy zadeklarował prowadzenie działalności rolnej o charakterze wytwórczym, ukierunkowanej na produkcję rolną w postaci upraw i skupu: marchwi, pietruszki i cebuli. Umożliwiało to uzyskiwanie refinansowania inwestycji ze środków unijnych w wysokości 75 procent poniesionych kosztów. Dysponentem środków na dofinansowywanie była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ponieważ refinansowanie tego rodzaju działalności przysługuje jedynie przez pięć lat, po upływie tego okresu oskarżeni założyli kolejną grupę producentów rolnych.

Osoby, które założyły obie grupy producenckie, nie miały jednak na celu wspólnej produkcji rolnej. Chcieli jedynie w sposób przestępczy wykorzystać istniejące mechanizmy prawne i wyłudzić nienależne środki finansowe wielkiej wartości. Po zorientowaniu się co do przestępczych zamiarów producentów dyrektor Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni wydał decyzję o wstrzymaniu dalszej wypłaty środków publicznych w wysokości 76 milionów 500 tysięcy złotych. Po otrzymaniu tej decyzji oskarżeni podjęli czynności mające doprowadzić do wypłaty im tych pieniędzy. Jednocześnie ubiegali się o dalsze subwencje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni w łącznej kwocie 320 milionów złotych.

Zdarzenia polegające na oszustwie na szkodę ARiMR Oddział w Gdyni przez przedstawicieli grup producenckich i podejrzenia wyłudzenia dotacji w wysokości 128 milionów złotych są przedmiotem odrębnego śledztwa.

Awans na ambasadora

W toku śledztwa ustalono również, że jeden z oskarżonych zamierzał uzyskać nominację na stanowisko Ambasadora RP we Francji. W tym celu, w marcu 2014 roku, wszedł on w porozumienie z innym oskarżonym. Utrzymywał on kontakt z proboszczem jednej z bydgoskich parafii, który był zapraszany na uroczystości organizowane przez Kancelarię ówczesnego Prezydenta RP. W zamian za poparcia jego kandydatury na stanowisko Ambasadora RP we Francji przez ówczesnego Prezydenta RP, oskarżony obiecał sfinansowanie budowy dachu jednego z bydgoskich kościołów. Ostatecznie nie doszło do przedstawienia kandydatury oskarżonego Prezydentowi RP i nie doszło do mianowania oskarżonego na ambasadora.

Śledztwo prowadzili funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie pod nadzorem prokuratora z Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Zobacz również: