W 2015 Polska zaimportowała prawie 300 tys. ton odpadów – poinformował GUS. Najwięcej nieczystości trafiło do naszego kraju z Niemiec.

Główny Urząd Statystyczny przedstawił nowy raport na temat ochrony środowiska w Polsce. Jeden z rozdziałów dotyczy odpadów. Wynika z niego, że w Polsce w 2015 roku wytworzono 142 mln ton odpadów, z czego 8 proc. stanowiły odpady komunalne (11 mln ton).

Głównym źródłem odpadów w ubiegłym roku były, podobnie jak w latach poprzednich: górnictwo i wydobywanie (ok. 53 proc. ilości wytworzonych odpadów ogółem), przetwórstwo przemysłowe (21 proc.) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną (16 proc.). W ostatnim dziesięcioleciu największy udział w ilości odpadów wytworzonych stanowiły odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud i innych kopalin (58 proc. w 2015 r.) oraz odpady z procesów termicznych (23 proc.).

Z raportu wynika także, że w 2015 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ) wydał 130 zezwoleń na przywóz odpadów do Polski z krajów UE na łączną masę 253 tys. ton oraz 21 zezwoleń na przywóz odpadów spoza UE na łączną masę 40 tys. ton.

Najwięcej zezwoleń dotyczyło importu odpadów z terytorium Niemiec (30) i Litwy (24). Z Niemiec pochodziło 25 proc. ogólnej ilości odpadów przywiezionych na teren Polski, a z Litwy 7 proc.

Największy import objął w 2015 r. odpady z procesów termicznych oraz odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych i wynosił odpowiednio 36 proc. i 46 proc. ogólnej ilości odpadów przywiezionych do Polski.

Źródło: GUS, Ochrona środowiska 2016

W 2015 r. GIOŚ wydał jednocześnie 52 zezwolenia na wywóz odpadów z Polski na łączną masę 194 tys. ton odpadów. Głównym krajem docelowym, podobnie jak w latach poprzednich, były Niemcy (21 zezwoleń). Także największe wnioskowane ilości odpadów wywożonych z Polski w 2015 r. trafiły do Niemiec (91 proc.).

Przez terytorium Polski w 2015 r. przewieziono 191 tys. ton odpadów. GIOŚ wydał 19 zezwoleń na tranzyt odpadów przez teren Rzeczypospolitej Polskiej, tj. o 1 zezwolenie więcej niż w 2014 r.

Zagadnienia dotyczące importu, eksportu oraz tranzytu odpadów na terenie Polski reguluje Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów określająca postępowanie i wskazująca organy właściwe do wykonywania zadań z tego zakresu.

źródło: Kurier PAP

Zobacz również: