Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, oceniając zgromadzony w toku postępowania materiał dowodowy, postanowiła w dniu 15.11.2016r. o umorzeniu śledztwa, uznając, że funkcjonariusze Urzędu Morskiego w Gdyni nie przekroczyli uprawnień podczas wdrażania procedury wykonania aktualizacji Studium Wykonalności Inwestycji Budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

Jak ustalono zakres Aktualizacji Studium Wykonalności był znacznie szerszy od opracowania pierwotnego, ponieważ miał na celu także dokonanie oceny istnienia nadrzędnego interesu publicznego przy realizacji projektu budowy drogi wodnej i kanału przez Mierzeję Wiślaną. Uzyskana uprzednio prognoza oddziaływania na środowisko wskazywała bowiem na negatywne skutki programu na obszary chronione.

Tym samym na wybór wykonawcy dla Aktualizacji Studium wpływ miała konieczność wykonania tzw. testów IROPY, czyli wykazania nadrzędnego interesu publicznego nad interesem ochrony przyrody, co zaś decydowało o dopuszczalności realizacji programu.

Ponadto kwestionowane koszty związane z projektem – jak ustalono – dotyczyły realizowanych w latach 2007-2014 przez Urząd Morski w Gdyni wszelkich działań związanych z przygotowaniem przedmiotowego projektu (budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską), w tym przede wszystkim wynikających z konieczności uzyskania szeregu opinii związanych z ochroną środowiska i oddziaływania projektu na środowisko i Obszar Natura 2000.

Natomiast na wybór jako najbardziej korzystnej lokalizacji w Nowym Świecie, zamiast w pierwotnie wskazanej miejscowości Skowronki, wpływ miały kwestie związane z ochroną środowiska.

W toku postępowania nie potwierdził się również stawiany zarzut dokonania plagiatu opracowania Studium Wykonalności z 2007r., którego mieli dopuścić się autorzy opracowania aktualizacji Studium Wykonalności z 2013r.

Z treści umowy zawartej w 2007r. pomiędzy Urzędem Morskim w Gdyni a autorami pierwotnego Studium Wykonalności, wynikało bowiem, że wszelkie prawa autorskie do tego projektu zostały przeniesione przez Wykonawcę na Zamawiającego – tj. Urząd Morski w Gdyni, w ramach wynagrodzenia.

Dlatego też podjęto decyzję o umorzeniu śledztwa w tym zakresie, przyjmując, że autorzy opracowania aktualizacji nie wyczerpali ustawowych znamion czynu zabronionego, polegającego na przywłaszczeniu autorstwa części fragmentów pierwotnego Studium Wykonalności Inwestycji „Budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną”.
Tatiana Paszkiewicz
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Gdańsku 

Zobacz również: