Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie skierował do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu akt oskarżenia przeciwko 31 osobom. Prokurator oskarżył ich o przestępstwa związane z nieprawidłowościami przy przeprowadzaniu egzaminów na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. Do popełnienia tych przestępstw dochodziło głównie w 2012 roku.

Zarzuty są poważne

Wśród oskarżonych jest dwóch egzaminatorów tego ośrodka. Prokurator zarzucił im działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Związane są one z przeprowadzaniem części praktycznej egzaminu osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami w taki sposób, by umożliwić im pozytywne zaliczenie tego egzaminu. Obu egzaminatorom zarzucono również niedopełnienie obowiązków służbowych rzetelnego i bezstronnego wykonywania zadań egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami, a także przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za pozytywne załatwienie części praktycznej egzaminu na prawo jazdy.

Pozostałe 29 osób zostało oskarżonych o powoływanie się na wpływy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu w zamian za korzyść majątkową, o wręczanie korzyści majątkowych egzaminatorom tego ośrodka, bądź o nakłanianie ich do niedopełnienia obowiązków służbowych związanych z pełnioną przez nich funkcją.

Kary zostały uzgodnione

Wcześniej (11 października 2016 roku) w tej samej sprawie Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie skierował do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu wniosek o wydanie wyroku skazującego wobec 30 osób (w trybie art. 335 par. 1 kodeksu postępowania karnego).

Wniosek dotyczy jedenastu egzaminatorów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, jednego lekarza oraz osiemnastu osób prywatnych. Egzaminatorom WORD prokuratorzy zarzucają udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Części egzaminatorom zarzucono również niedopełnienie obowiązków służbowych

Oskarżony lekarz dopuścił się występku poświadczenia nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne, poprzez potwierdzenie wykonania badania lekarskiego, poprzedzającego wydanie orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi.

Prywatnym osobom zarzuca się powoływanie się na wpływy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu w zamian i wręczanie korzyści majątkowe egzaminatorom w zamian za korzyści majątkowe dla siebie, bądź też nakłanianie egzaminatorów do niedopełnienia obowiązków służbowych.

Wszyscy oskarżeni przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Złożyli również wyjaśnienia potwierdzające ustalenia faktyczne, które znalazły odzwierciedlenie w przedstawionych im zarzutach. Prokuratorzy uzgodnili z oskarżonymi wymiar kary. Stało się to podstawą do skierowania wniosku o skazanie ich bez przeprowadzenia rozprawy.

źródło: Prokuratura Krajowa

Zobacz również: