Dzisiaj (04 listopada 2016 roku) w Śląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach zostały ogłoszone Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli – Krzysztofowi Kwiatkowskiemu (podejrzany zgodził się na podawanie jego pełnego imienia i nazwiska) cztery zarzuty popełnienia przestępstw urzędniczych polegających na nadużyciu funkcji. Chodzi o  przestępstwa z art. 231 par. 1 kodeksu karnego. Grozi za nie kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Nieprawidłowości w konkursach

Pierwszy z przedstawionych podejrzanemu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu zarzutów dotyczy podżegania innego funkcjonariusza publicznego – Wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli do bezprawnego zachowania. Polegało ono na niedopełnieniu obowiązków członka komisji konkursowej w związku z odbywającym się konkursem na stanowisko Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie. Działanie to miało na celu uniemożliwienie prawidłowego przeprowadzenia konkursu i dokonania wyboru dyrektora tejże jednostki. Chodzi o przestępstwo z art. 18 par. 2 kodeksu karnego w związku z art. 231 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego.

Kolejne trzy czyny, jakie zarzucono Krzysztofowi Kwiatkowskiemu, polegają już na przekroczeniu uprawnień wynikających z pełnionej przez niego funkcji publicznej – Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Pozostają one w związku z organizowanymi konkursami na stanowiska: Dyrektora Delegatury NIK w Łodzi, Wicedyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie oraz Wicedyrektora Departamentu Środowiska NIK. Chodzi o przestępstwa z art. 231 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego.

Obszerny materiał dowodowy

Ogłoszone podejrzanemu zarzuty oparte są o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy uzyskany w szczególności na podstawie kontroli operacyjnej. Oparte są one także na wyjaśnieniach współpodejrzanych i zeznaniach szeregu świadków.

źródło: Prokuratura Krajowa

Zobacz również: