Wczoraj (11.10) na polecenie prokuratora z Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie doszło do zatrzymania mł. insp. Ryszarda J. – Naczelnika Wydziału w Rzeszowie Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. Czynność zatrzymania została zrealizowana przez funkcjonariuszy Delegatury w Krakowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Doprowadzenie do prokuratury

Niezwłocznie po doprowadzeniu zatrzymanego do siedziby Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie zostaną wykonane z nim czynności procesowe polegające na ogłoszeniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów oraz przesłuchaniu. Planowane jest także wykonanie innych czynności procesowych. Po przeprowadzeniu tych wszystkich czynności zostanie podjęta decyzja w przedmiocie zastosowania środków zapobiegawczych.

Nieprawidłowości w Policji

Zatrzymanie mł. insp. Ryszarda J. związane jest z badanym, w ramach prowadzonego postępowania przygotowawczego, wątkiem dotyczącym nieprawidłowości w działaniu Wydziału w Rzeszowie Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, która była kierowana przez Ryszarda J. Sprawa ta dotyczy korupcji w Zarządzie w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji, a także handlu ludźmi i czerpaniu korzyści z nierządu.

Z uwagi na dobro prowadzonego postępowania, do czasu zakończenia wszystkich czynności, Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji nie będzie udzielać żadnych dodatkowych informacji, w szczególności odnośnie zarzutów jakie zostaną przedstawione mł. insp. Ryszardowi J.

źródło: Prokuratura Krajowa

Zobacz również: