Sąd rodzinny zmienił swoje postanowienie o odebraniu sześciorga dzieci p. Wojciechowi z Łodzi. Rodzeństwo zostanie przy ojcu.

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia – Wydział Rodzinny i Nieletnich podjął tę decyzję na niejawnym posiedzeniu w piątek 23 września 2016 r. Przy wydaniu nowego werdyktu – w odróżnieniu od poprzedniej sytuacji –  sędzia wzięła pod uwagę pozytywne dla p. Wojciecha rekomendacje szkoły, do której uczęszczają dzieci, oraz  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W uzasadnieniu sąd przywołuje opinie potwierdzające, że ojciec zmierza do poprawy warunków mieszkaniowych swojej rodziny, jest emocjonalnie związany z dziećmi i wzorowo wykonuje obowiązki rodzicielskie.

Jednocześnie sąd poddał rodzinę stałemu nadzorowi kuratora. Ma on co dwa tygodnie składać sądowi sprawozdania. Jak zaznaczono, wsparcie ze strony kuratora winno pomóc w sprawowaniu pieczy nad dziećmi i poprawieniu sytuacji rodziny.

Rozstrzygnięcie takie jest zgodne ze stanowiskiem kuratora sądowego i pełnomocnika ojca.

W czwartek 22 września Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zlecił w trybie pilnym interwencję w sprawie decyzji sądu o odebraniu dzieci. Minister polecił przystąpienie prokuratora z okręgu łódzkiego do postępowania opiekuńczego toczącego się przed sądem rodzinnym w sprawie p. Wojciecha. Działania na polecenie ministra podjęli też Sekretarz Stanu Patryk Jaki i Podsekretarz Stanu Łukasz Piebiak.

Do Łodzi przyjechał dyrektor ministerialnego Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich. Spotkał się z ojcem dzieci i spowodował udzielenie rodzinie pomocy prawnej przez profesjonalnego pełnomocnika – adwokata. Ustanowiony pełnomocnik złożył wniosek o zmianę decyzji sądu. W złożonym przez pełnomocnika zażaleniu podniesiono, że sąd zarządził tymczasowe umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej bez zasięgnięcia informacji z MOPS, bez przesłuchania ojca dzieci, bez wskazania, czym dobro dzieci jest zagrożone, a nawet bez wskazania konkretnej podstawy prawnej, co de facto oznaczało, że podstawą zarządzenia o odebraniu dzieci było ubóstwo zastane przez kuratora w końcu sierpnia 2016 r.

źródło: MS