Delegatura CBA w Lublinie zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez Prezesa Portu Lotniczego Lublin SA w Lublinie. Wg ustaleń agentów CBA, nieprawidłowości skutkują wyrządzeniem szkody majątkowej w wielkich rozmiarach – 800 000 euro i dotyczą umowy z rumuńskim przewoźnikiem.
Zawiadomienie jest efektem zakończonej właśnie kontroli w PLL SA, dotyczącej procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie rozporządzania mieniem przez Port Lotniczy Lublin SA w latach 2014-2016.  Sprawa dotyczy umowy zawartej w marcu 2014 r. przez Port Lotniczy Lublin SA  z rumuńskim przewoźnikiem.
Ustalenia kontrolerów z CBA wskazują, że nieuregulowanie w terminie przez PLL SA niewielkich należności, wynikających z rozliczeń (ok. 4000 Euro), skutkowało zatrzymaniem przez rumuńską spółkę  i nieoddaniem lotnisku aż 100 razy większej kwoty, wpłaconej przez port lotniczy na poczet kompensat rozliczeń –  czyli  kaucji w wysokości aż 400 000 Euro. Taką zawarto umowę i znalazły się w niej zapisy, umożliwiające takie właśnie działanie rumuńskiego przedsiębiorstwa.
Badając dalej współpracę portu lotniczego z tym przewoźnikiem, agenci CBA ustalili, że PLL SA sfinansował umowę promocyjną, wpłacając z własnego budżetu kwotę 400 000 Euro na konto rumuńskiej firmy, choć pieniądze na promocje powinny pochodzić całkowicie i wyłącznie od prywatnych partnerów handlowych Portu Lotniczego Lublin SA oraz sponsorów, takich jak centra SPA, touroperatorzy, itp. –  promocja i reklama miała dotyczyć właśnie ich.
Kontrolujący podkreślają, że w ten sposób Port Lotniczy w Lublinie właściwie sfinansował działania promocyjne na rzecz podmiotów trzecich, płacąc za to 400 000 Euro.
CBA wniosło do Prokuratora Okręgowego w Lublinie o powierzenie przeprowadzenia postępowania w całości lubelskim funkcjonariuszom CBA. Władze lotniska odpierają zarzuty.  Zarząd Portu Lotniczego Lublin nie podziela przedstawionego stanu rzeczy, potwierdza fakt złożenia wypowiedzenia umowy przez rumuńskiego przewoźnika, której elementem było ustanowienie kaucji na poziomie 400 tys. euro, ale jednocześnie informuje, że od momentu zamknięcia połączenia lotniczego przez rumuńskiego przewoźnika Port znajduje się z tą firmą w sporze prawnym.

TTG