Byłam na urlopie nad morzem i mieszkałam z rodziną w małym hoteliku. Kiedy pewnego dnia wróciłam z plaży okazało się, że mój laptop został zalany jakąś cieczą, prawdopodobnie przez osobę sprzątającą pokój pod moją nieobecność. Właściciel poinformował mnie, że oni nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokojach, i byłam o tym poinformowana przy meldowaniu się do pokoju. Czy właściciel ma rację, czy jednak mogę się domagać odszkodowania?
Ewelina Z.
Właściciele hoteli oczywiście ponoszą odpowiedzialność nie tylko za utratę, ale również za uszkodzenie rzeczy wniesionych przez gościa. Odpowiedzialności tej nie można ograniczyć ani wyłączyć.
W niektórych przypadkach z mocy prawa hotel odpowiedzialności nie poniesie, np. jeżeli szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej lub wskutek siły wyższej, albo powstała wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła, była u niego zatrudniona albo go odwiedzała.
W przypadku uszkodzenia przedmiotów wniesionych na teren hotelu, w którym była Pani gościem, właściciel będzie zobowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody. Jego odpowiedzialność będzie jednak ograniczona, względem jednego gościa, do wysokości stukrotnej należności za dostarczone mu mieszkanie, liczonej za jedna dobę. Jednakże odpowiedzialność za każdą rzecz nie może przekraczać pięćdziesięciokrotnej wysokości tej należności. Należne odszkodowanie nie może być oczywiście wyższe od wartości utraconej rzeczy wniesionej, lub obniżenia wartości na skutek uszkodzenia rzeczy.
Odpowiedzialność w pełnym zakresie właściciel może ponosić np. w sytuacji, gdy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa jego lub osoby u niego zatrudnionej.
Podstawa prawna: Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus
ul. Francuska 26 lok. 11
Warszawa
kom.500-020-048