W dniu dzisiejszym (23.06) Prokuratura Krajowa skierowała do Marszałka Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Prezesa Najwyższej Izby Kontroli – Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Pierwszy wniosek o uchylenie immunitetu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu został złożony przez Prokuratora Apelacyjnego w Katowicach w dniu 26 sierpnia 2015 roku. Do chwili obecnej nie został on jednak rozpatrzony. Brakowało bowiem przepisów, które to umożliwiały. Stan prawny w tym zakresie uległ zmianie w dniu 01 czerwca 2016 roku. Tego dnia weszła w życie ustawa z dnia 18 marca 2016 roku o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 677). Zgodnie z art. 7 tej ustawy wnioski o uchylenie immunitetu, które nie zostały rozpoznane do dnia jej wejścia w życie, a więc do 01 czerwca 2016 roku, należy złożyć ponownie. Z tego też powodu Prokuratura Krajowa podjęła decyzję o ponownym skierowaniu do Marszałka Sejmu wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Prokuratura chce przedstawić Krzysztofowi Kwiatkowskiemu zarzuty nadużycia władzy w związku z postępowaniami konkursowymi na stanowiska Dyrektora Delegatury NIK w Łodzi, Wicedyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie i Wicedyrektora Departamentu Środowiska NIK, a także podżegania do popełnienia przestępstwa nadużycia władzy w związku z postępowaniem konkursowym na stanowisko Dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie.

W ocenie Prokuratury uzasadnione jest uchylenie immunitetu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu, albowiem zarzucane mu czyny cechują się wysokim stopniem społecznej szkodliwości. Spowodowały one rzeczywistą szkodę w interesie publicznym i prywatnym. Poprzez swoje bezprawne działania Krzysztof Kwiatkowski naruszył prawidłowość przeprowadzania postępowań konkursowych i prawidłowość funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli. Uniemożliwiając dokonanie obiektywnej oceny wszystkich uczestników postępowań konkursowych i tym samym uniemożliwiając wybranie ich na stanowisko, na które aplikowali, Krzysztof Kwiatkowski wyrządził szkodę w interesie prywatnym tych osób. Dokonując swoich czynów kierował się on naganną motywacją i partykularnymi interesami. Naruszył przy tym autorytet i niezależność Najwyższej Izby Kontroli – naczelnego organu kontroli państwowej.

Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie aktualnie prowadzone jest przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach.

źródło: Prokuratura Krajowa

fot. Facebook