Warszawa, 1948-03-03. Proces przed Wojskowym S¹dem Rejonowym w Warszawie tzw. grupy Witolda ? Witolda Pileckiego i jego towarzyszy: Marii Szel¹gowskiej, Tadeusza P³u¿añskiego, Ryszarda Jamontta-Krzywickiego, Maksymiliana Kauckiego, Witolda Ró¿yckiego, Makarego Sieradzkiego i Jerzego Nowakowskiego. Pilecki, ¿o³nierz Armii Krajowej, który po uwiezieniu w Oœwiêcimiu, w obozie utworzy³ siatkê konspiracyjn¹ Pañstwa Podziemnego - zosta³ oskar¿ony o wspó³pracê z wywiadem obcego mocarstwa oraz wspó³pracê z II Korpusem. G³ównego oskar¿onego sk³ad sêdziowski pod przewodnictwem pp³k. Jana Hryckowiana skaza³ na karê œmierci, wyrok wykonano. Nz. Pilecki sk³ada zeznania. uu PAPWarsaw, March 3, 1948. The distruict Military Court in Warsaw held a lawsuit against Witold Pilecki and his colleagues, namely Maria Szelagowska, Tadeusz Pluzanski, Ryszard Jamontta-Krzywicki, Maksymilian Kaucki, Witold Rozycki, Makary Sieradzki and Jerzy Nowakowski. Pilecki, Home Army (AK) soldier who formed a Polish underground state clandestine network in Auschwitz Nazi death camp was accused of cooperation with the intelligence service of a foreign power and cooperation with the 2nd Corp. Judges chaired by Lt. Colonel Jan Hryckowian sentenced the main defendant to death. The punishment was meted out. Pictured: Pilecki testifies. uu PAP
Projekt „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony” rusza z kolejnym konkursem,  tym razem dla studentów kierunków humanistycznych. „Naród Polski wydał człowieka, którego wielkość jest niekwestionowana, cnota bezsporna, intencje czyste i szlachetne, a bohaterstwo prawdziwe” – czytamy w liście organizatorów do Ministra MSWiA, Mariusza Błaszczaka, który zgodził się ufundować nagrody w trzech kategoriach: scenariusz lekcji, artykuł popularnonaukowy, praca dyplomowa. Studenci przygotują prace monograficzne związane z postacią Rotmistrza, jego żołnierzy i współpracowników.

1

Honorowy Patronat nad Akademickim Konkursem Historycznym objął Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda. W gronie Jurorów zasiadają: Marszałek Senior Kornel Morawiecki, senator prof. Jan Żaryn, poseł prof. Józef Brynkus, prof. Wiesław Jan Wysocki, prof. Tadeusz Wolsza, prof. Tomasz Panfil, Łukasz Kudlicki (MSWiA),  mjr Paweł Nawarycz (MON), Michał Siwiec-Cielebon i Kajetan Rajski.
„Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony” to Projekt, który przypomina wielkie czyny bohatera narodowego: – „Prosimy Pana Ministra o pomoc w zorganizowaniu tego konkursu, gdyż Witold Pilecki jako młody człowiek był Komendantem Oddziału Związku Bezpieczeństwa Kraju, można więc powiedzieć, że pracował w kierowanym przez Pana resorcie. Żołnierze Niezłomni (w tym i rtm.Pilecki) pozostawali w sferze zainteresowania komunistycznego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego – odpowiednika dzisiejszego MSW. Konkurs Historyczny poświęcony Rotmistrzowi,  to dobra okazja, by pokazać, że czasy, gdy organ rządu był aparatem ucisku i represji należą do przeszłości, że dzisiejszy rząd i resort spraw wewnętrznych to przyjazna instytucja, działająca na rzecz bezpieczeństwa obywateli” – czytamy w liście organizatorów do Ministra MSWiA, Mariusza Błaszczaka.

Konkurs trwa do 5 października. Wszystkie pytania zgłaszać prosimy na email:rpbn.historyczny@rtmpilecki.com.pl.

Biuro Prasowe Projektu „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony”

Małgorzata Kupiszewska

Zobacz również: